Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Cyprus National Addictions Authority

Πληροφορίες Εταιρείας

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε βάσει του περί «Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών» Νόμου του 2000 και αποτελεί τον ανώτατο συντονιστικό φορέα της Κύπρου στον τομέα των ουσιών εξάρτησης. Το 2017 μετεξελίχθηκε σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

 

The Cyprus Antidrugs Council, a public entity body, was founded on the basis of the “PREVENTION OF USE AND DISSEMINATION OF ADDICTIVE SUBSTANCES” Law in 2000. It’s the main coordinating body for addictive substances in Cyprus. In 2017 it has evolved into Cyprus National Addictions Authority.