ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες Εταιρείας

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση (Κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι) και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.

Ο κύριες αρμοδιότητες του ΟΑΥ είναι οι ακόλουθες:

  • Να διαχειρίζεται το Ταμείο που ιδρύεται με βάση τις πρόνοιες του σχετικού νόμου για τη   χρηματοδότηση το ΓεΣΥ

  • Να προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για να εξασφαλίζει την παροχή στους δικαιούχους υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας, συμβαλλόμενος με προμηθευτές υπηρεσιών φροντίδας υγείας οι οποίοι ικανοποιούν τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές

  • Να συλλέγει, να αναλύει και να παρουσιάζει δεδομένα και πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.