Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Πληροφορίες Εταιρείας

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 

Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, την υποστήριξη της ένταξης κυπριών ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις για ανάπτυξη καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και διεθνή δικτύωση.

 

Το ΙδΕΚ ιδρύθηκε το 1996, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Κύπρο. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και είναι εγγεγραμμένο ως Ίδρυμα με βάση τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 (57/1972).

 

Στην ίδρυση του Ιδρύματος συνέβαλε η αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας, του ρόλου που διαδραματίζει η έρευνα στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το γεγονός ότι η ερευνητική δραστηριότητα και υποδομή στην Κύπρο βρίσκονταν σε νηπιακό στάδιο και έχρηζαν σημαντικής υποστήριξης και αναβάθμισης. Το Ίδρυμα προκήρυξε τα πρώτα Προγράμματα επιχορήγησης ερευνητικών έργων το 1997. Από το 2003 τα Προγράμματά του Ιδρύματος εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, ενιαίο πλαίσιο (ΔΕΣΜΗ Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία), το οποίο υπηρετεί πολυεπίπεδους στόχους και υιοθετεί κοινές διαδικασίες προκήρυξης, συμμετοχής και ελέγχου.

 

Με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007 που αφορούσε στη δημιουργία νέου Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας για την Κύπρο, το φάσμα των αρμοδιοτήτων του Ιδρύματος διευρύνθηκε με την ενσωμάτωση της υποστήριξης και της ανάπτυξης της καινοτομίας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία του νέου Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου το 2007, που είχε στόχο την βελτίωση του προϋπάρχοντος συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης των θεμάτων έρευνας και καινοτομίας, ενίσχυσε το ρόλο του Ιδρύματος, ως θεσμικού φορέα εφαρμογής των στρατηγικών που αποφασίζονται από τα ανώτερα όργανα.

 

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλεται για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του και σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στο διαμορφούμενο περιβάλλον, το Ίδρυμα προχώρησε το 2013 στην αναδιοργάνωση της δομής του, συστήνοντας επιπρόσθετα του Τομέα Κυπριακών Προγραμμάτων και του Τομέα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνούς Συνεργασίας, αρμόδιο Τομέα Καινοτομίας και Επιχειρήσεων.

 

Σήμερα, ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, το ΙδΕΚ παρέχει μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη σειρά υπηρεσιών, που καλύπτει το σύνολο των αναγκών της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο και στην ευημερία της χώρας.