Πράσινη Ασπίδα

ANEΞAPTHTH ΠEPIBAΛΛONTIKH ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πληροφορίες Εταιρείας

Η Πράσινη Ασπίδα έχει θέσει ως στόχους της την:

Ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και εθελοντική συμμετοχή του κοινού και κυρίως των νέων σε δράσεις που οδηγούν σε αλλαγή της συμπεριφοράς και του καθημερινού τρόπου ζωής. Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων συμβολικού αλλά και ουσιαστικού χαρακτήρα, όπως καθαρισμοί θαλάσσιων ακτών, ποταμών, λιμνών και κοινοχρήστων χώρων, αστικών κέντρων ή κοινοτήτων.

Συμβολή στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης με παροχή πληροφοριών, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Μελέτη και διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης για την επιμόρφωση του κοινού και κυρίως των νέων, σε θέματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και ανάπτυξης.

Πληροφόρηση σχετικά με οικολογικά ή φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα καθώς και υπηρεσίες δραστηριότητες και προγράμματα οικολογικής φιλοσοφίας.