Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

Water Board of Nicosia

Πληροφορίες Εταιρείας

Ίδρυση

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας ιδρύθηκε το 1951 με βάση τον Περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμο Κεφ.350 και λειτούργησε το 1953.

Σύνθεση

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το Νόμο με βάση τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  • Τρία πρόσωπα τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για θητεία τεσσάρων χρόνων,
  • Μέχρι τρία πρόσωπα τα οποία υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του κάθε Δήμου που υδρεύεται από το Συμβούλιο και
  • Μέχρι τρία πρόσωπα, όπως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, σε περίπτωση περιοχής βελτίωσης ή χωριού.

Συνήθως τα τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ο Έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος και προεδρεύει του Δ.Σ., ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων ή αντιπρόσωπός τους.