Κενή Μόνιμη θέση Δημοτικού Γραμματέα κλίμακα Α15 (Ι) και μια μόνιμη θέση Νομικού Λειτουργού (κλίμακα Α9-11-12)

Τομέας/Κατηγορία Εργασίας: Λογιστές, Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος
Δημοσιεύτηκε πριν από: 4 μήνες
Λήγει σε 2 μήνες
Αριθμός Αναφοράς: FJ5615

Περιγραφή Θέσης

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) μόνιμη θέση Δημοτικού Γραμματέα κλίμακα Α15 (Ι) ) και μια μόνιμη θέση Νομικού Λειτουργού (κλίμακα Α9-11-12). Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού.

Στις πιο πάνω κλίμακες προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσειςπου έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές η/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στην Υπηρεσία Προσωπικού έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Δήμο Λεμεσού μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, 2018 και ώρα 14.00.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στα σχέδια
υπηρεσίας και βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως καθώς και το σχέδιο υπηρεσίας της κάθε θέσης στο οποίο αναγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα, καθήκοντα, και ευθύνες, από την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού www.limassolmunicipal.com.cy.

Ενόψει της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνετε από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 25884332.

Σημείωση: Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται υπό την αίρεση της συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (αρ.2) του 2015.

FindJobsinCyprus.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα στο Δήμο Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για μια (1) μόνιμη θέση Δημοτικού Γραμματέα που είχε προκηρυχθεί πρόσφατα στο Δήμο παρατείνεται μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2019.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Νομικού Λειτουργού που είχε προκηρυχθεί με την ίδια ανακοίνωση παραμένει η 10η Σεπτεμβρίου 2018.

Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός , Κύπρος Κύπρος Κύπρος Κύπρος