ΡΙΚ: Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) θέσεις μισθωτών Συνεργατών που αντιστοιχούν με τη θέση Βοηθού Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής (Υπηρεσία Ηχοληψίας)

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 7 ημέρες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ105382

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΗΧΟΛΗΠΤΗ

 

Προκήρυξη για δύο (2) θέσεις μισθωτού Ηχολήπτη που αντιστοιχεί με τη θέση Βοηθού Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου) διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης 12 μηνών

Από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) θέσεις μισθωτών Συνεργατών που αντιστοιχούν με τη θέση Βοηθού Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής (Υπηρεσία Ηχοληψίας), με σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου), διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης 12 μηνών.

Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α4 μειωμένο κατά 10% βάσει των μέτρων εξυγίανσης των Δημόσιων Οικονομικών, ήτοι: μικτός μισθός €1,273.92 (βασικός μισθός συν τιμάριθμος). Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα, με σύστημα βάρδιας.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • 1. Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επαγγελματική ειδικότητα ή ειδικότητες του, βοηθά στην εκτέλεση ή/και εκτελεί, οτιδήποτε του ανατεθεί στα καθήκοντα της ηχοληψίας.

 • 2. Ανάλογα με τις ανάγκες στήριξης παραγωγής και μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τεχνικές συσκευές, περιλαμβανομένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων τεχνικών μέσων για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

 • 3. Εκτελεί συνήθη συντήρηση (ρουτίνας) των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί και μεριμνά για τη διαφύλαξη τους και τη διατήρηση της λειτουργικότητας τους σε ικανοποιητικά επίπεδα.

 • 4. Διεκπεραιώνει γραφειακές εργασίες του Τμήματος του, συναφείς με τα καθήκοντα του.

 • 5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • 1. (α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής με ειδικότητα στην ηχοληψία ή άλλο σχετικό κλάδο.

ή

(β) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο προσόν και πενταετή πείρα στην ειδικότητα της ηχοληψίας.

Σημείωση

(Ι) Πτυχίο Πανεπιστημίου αποτελεί πλεονέκτημα.

(ΙΙ) Ανώτερη Σχολή σημαίνει Κολλέγιο ή Σχολή διετούς τουλάχιστον φοίτησης.

 

 • 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 • 3. Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

 • 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

Διετούς Φοίτησης Δίπλωμα στην ηχοληψία ή άλλο σχετικό κλάδο

2

Πτυχίο Πανεπιστημίου στα Μ.Μ.Ε

4

 

ΠΕΙΡΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΟΡΙΑ

Για κάθε ένα ολοκληρωμένο έτος αποδεδειγμένης πείρας που έχει σχέση με τα καθήκοντα της προκήρυξης (τεκμηριωμένες, σχετικές βεβαιώσεις) να αντιστοιχεί με ένα μόριο

1 (ανά έτος)

Ηχογράφηση και μίξη ραδιοφωνικών θεατρικών προγραμμάτων (Σκετς, θέατρα, επιθεωρήσεις). (Δύο(2) μόρια για κάθε έτος αποδεδειγμένης, τεκμηριωμένης πείρας)

2 (ανά έτος)

Χειρισμός μαγνητικών μηχανών εγγραφής, αναπαραγωγής ήχου και μεταγραφή και μοντάζ αρχειακού ηχητικού υλικού. (Δύο(2) μόρια για κάθε έτος αποδεδειγμένης, τεκμηριωμένης πείρας)

2 (ανά έτος)

Εμπειρία σε εξωτερικές ζωντανές μεταδόσεις προγραμμάτων (Δύο (2) μόρια για κάθε έτος αποδεδειγμένης, τεκμηριωμένης πείρας)

2 (ανά έτος)

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΟΡΙΑ

Γνώση λογισμικού προγράμματος Dalet Plus

Εμπειρία σε ηχοληψία ποδοσφαιρικών αγώνων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (Hd.Ob van). (Ένα (1) μόριο για κάθε έτος, αποδεδειγμένης, τεκμηριωμένης εμπειρίας)

Γνώση χειρισμού Mayia Coder

1

1 (ανά έτος)

1

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη μοριοδότηση, αποκτά πλεονέκτημα ο υποψήφιος που έχει περισσότερη πείρα.

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • 1. Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 2. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, όπου και όταν οι Νόμοι του κράτους το απαιτούν.

 • 3. Έχει λευκό ποινικό μητρώο – δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

 • 4. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το Ρ.Ι.Κ. ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.

 • 5. Έναρξη εργοδότησης: Δευτέρα 30/11/2020.

 

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy   και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και

 

Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Μισθωτού Συνεργάτη στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής, Υπηρεσία Ηχοληψίας» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22314050), όχι αργότερα από την Παρασκευή 23/10/2020.

 

Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν με τη διαδικασία της μοριοδότησης των κριτηρίων αξιολόγησης από τη Συμβουλευτική Τριμελή Επιτροπή, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς ΡΙΚ (Ιούλιος 2019).

 

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο).

 

Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Κύπρος, Λευκωσία