ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 7 ημέρες
Reference Number: FJ105661

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για περίοδο μέχρι τις 31.12.2021, για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή (Κλ. Α2) στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας με τίτλο: «Σύσταση και Λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων».

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

i. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

iii. Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Δ» όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30/04/2004 ή κατηγορίας «Β» όπως αυτή ισχύει από 01/05/2004.

iv. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

v. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

2. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

1.

Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

10 – 20

(Τα μόρια που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από το βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 16 θα δοθούν 16 μόρια)

2.

Εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο (4) πιο κάτω

1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με ανώτατο όριο τα δύο έτη

3.

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν (μόνο για ένα ακαδημαϊκό τίτλο)

4

4.

Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης (μόνο για ένα ακαδημαϊκό τίτλο)

2

 

3. Σημειώσεις:

 • 3.1 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

  A.

  Εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο (4) πιο κάτω.

  Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα.

  Β.

  Ακαδημαϊκά προσόντα αιτητή, νοουμένου ότι ο αιτητής δεν έχει μοριοδοτηθεί για το προσόν αυτό στα σημεία 2(3)-(4) πιο πάνω.

  Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κ.ο.κ.

  Γ.

  Ημερομηνία γέννησης.

  Προτεραιότητα στον μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή.

 • 3.2 Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 • 3.3 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καταγράφονται στην παράγραφο (4) πιο κάτω. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

 • 3.4 Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 • 3.5 Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

 

4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα :

 • Ο Επιθεωρητής βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με-

(α) Την επιθεώρηση των χώρων εργασίας και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας,

(β) τη διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών εργοδοτουμένων σε σχέση με την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.

 • Συμβουλεύει και ενημερώνει εργοδότες και εργοδοτούμενους αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
 • Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας εργατική νομοθεσία.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

5. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.

 

6. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

7. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2020 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

 

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή/και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (www.mlsi.gov.cy).

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων στη Λευκωσία (Καλλιπόλεως 77, Τ.Κ. 2100 Λευκωσία), με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Υπηρεσία Επιθεωρήσεων – Καλλιπόλεως 77, Τ.Κ. 2100, Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή (Κλ. Α2) στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 30ή Οκτωβρίου 2020, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η 30ή Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

 

9. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων

(π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

 

10. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

 

11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22806235 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

12. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας μέχρι τις 31.12.2021. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν τις 31.12.2021.

 

Κύπρος, Λευκωσία