ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Αρχιτέκτονες, Κυβερνητικές, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Αμμόχωστος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 4 ημέρες
Reference Number: FJ107039

Περιγραφή Θέσης

ΔΗΜΟΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δερύνειας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής)

 

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9 : 22276,23351,24426,25501,26576,27651,28726,29801,30876.

Α11: 29684,30885,32086,33287,34488,35689,36890,38091,39292.

Α12: 32947,34487,36027,37567,39107,40647,42187,43727.

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

  • 2.1 Υπεύθυνος για:

2.1.1 Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τον προγραμματισμό, εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου,

2.1.2 την εφαρμογή των νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων που διέπουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων στον ευρύτερο τεχνικό τομέα με έμφαση στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και Κανονισμούς, τον περί ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο και τον περί Δήμων Νόμο,

2.1.3 την εφαρμογή και παρακολούθηση της εφαρμογής του περί Διαφημίσεων Νόμου, του περί Πετρελαιοειδών Νόμου και κανονισμών , τη σχεδίαση, μελέτη, εκτέλεση και εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου,

2.1.4 τον έλεγχο των αιτήσεων για άδειες οικοδομών, διαχωρισμού οικοπέδων, ανάπτυξης γης και πιστοποιητικών εγκρίσεως, καθώς και τη διεξαγωγή στατικού και αντισεισμικού ελέγχου σε σχέση με αιτήσεις για άδειες οικοδομής,

2.1.5 την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας,

2.1.6 την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για άδειες οικοδομών, διαχωρισμού οικοπέδων, αναπτύξεως γης και συναφών θεμάτων, καθώς επίσης και για την τήρηση και λειτουργία αρχείου, ρυμοτομιών και πολεοδομικών σχεδίων.

2.2 Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσής τους.

2.3 Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά του Δήμου και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.4 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3.1.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία ή στην Πολιτική Μηχανική.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

3.1.2 Εγγραφή στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.

3.2 Πενταετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής ή/και σε θέματα Πολεοδομίας.

3.3 Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.4 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

3. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών τη βδομάδα.

4. Πείρα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρείται πρόσθετο προσόν.

 

4. Σημειώσεις που αφορούν σε όλες τις θέσεις

1. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους.

2. Η κατοχή των απαιτούμενων προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των όποιων γλωσσικών προσόντων, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε άλλως πως, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Η διαπίστωση του επιπέδου γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά καθορίζονται στον αναθεωρημένο κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

4. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας που ισχύουν για όλες τις θέσεις «κανένας δε διορίζεται στη δημοτική υπηρεσία εκτός αν:

– Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

– Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

– Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

– Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε

οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

– Πιστοποιείται από γιατρό ότι είναι σωματικά κατάλληλος/κατάλληλη για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση.

 

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Δήμου Δερύνειας και να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου Δερύνειας, Λεωφόρος Αμμοχώστου 26, σε κλειστό φάκελο έξω από τον οποίο να αναγράφεται το όνομα του αιτητή/της αιτήτριας, έναντι απόδειξης παραλαβής και όχι αργότερα από την 4η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με Νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή ελλιπώς συμπληρωμένες ή αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα όπως αναφέρονται πιο πάνω, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δήμου Δερύνειας τηλ. 23 811000 σε εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.deryneia.org.cy.

 

Έντυπο Αίτησης

 

 

Κύπρος, Αμμόχωστος