ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ107929

Περιγραφή Θέσης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

(Κ Λ. Α2, 4η ΒΑΘΜΙΔΑ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Η Δικαστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), εφεξής ο «Νόμος» και στα πλαίσια της ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2019, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου Στενογράφων Δικαστηρίου, Δικαστική Υπηρεσία, για τη στελέχωση των Δικαστηρίων. Οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που εφαρμόζονται για τους εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου.

Η βασική αμοιβή θα είναι η 4η βαθμίδα της κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Επιπλέον θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό εις καιρό.

 

1. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Στενογραφεί στα Ελληνικά.

(β) Αποστενογραφεί ορθά και με ακρίβεια και δακτυλογραφεί με ταχύτητα και χωρίς λάθη πρακτικά διαδικασίας των Επαρχιακών και Ειδικών Δικαστηρίων.

(γ) Δακτυλογραφεί με ταχύτητα, ακρίβεια και χωρίς λάθη επιστολές, σημειώματα ή άλλα έγγραφα.

(δ) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως καθώς επίσης και γενικά γραφειακά καθήκοντα.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατεθούν.

 

Σημείωση:

Τα άτομα που θα απασχοληθούν, θα έχουν υποχρέωση να είναι σε καθήκον αναμονής εκτός ωρών εργασίας, κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες της δημόσιας υπηρεσίας, όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, αναφορικά με την εξέταση αιτημάτων των αστυνομικών αρχών και έκδοση δικαστικών διαταγμάτων.

 

2. Απαραίτητα Προσόντα:

(α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(δ) Επιτυχία σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού –

(i) Στην Ελληνική Στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεων κατά λεπτό (λ.κ.λ.), και

(ii) Ελληνική Δακτυλογραφία.

(ε) Επιτυχία σε εξετάσεις Αγγλικής Δακτυλογραφίας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

3. Κριτήρια επιλογής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ

1

Βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου

Γενική βαθμολογία 15-17

Γενική βαθμολογία 18-20

1 Μ0ριο

2 Μόρια

2

Πιστοποιητικό Επιτυχίας στην Ελληνική Δακτυλογραφία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Mέσο Επίπεδο

Ανώτερο Επίπεδο

1 Μόριο

2 Μόρια

3

Πιστοποιητικό Επιτυχίας στην Αγγλική Δακτυλογραφία LCCI ή PITMANS

Mέσο Επίπεδο

Ανώτερο Επίπεδο

1 Μόριο

2 Μόρια

4

Πιστοποιητικό Επιτυχίας στην Ελληνική Στενογραφία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

90 λέξεις το λεπτό 100 λέξεις το λεπτό 110 λέξεις το λεπτό 120 λέξεις το λεπτό

1 Μόριο

2 Μόρια

3 Μόρια

4 Μόρια

5

Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών

Μονοετής φοίτηση και άνω

2 Μόρια

6

Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης

Για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο (με ανώτατο όριο τα 4 Μόρια)

1 Μόριο

7

Πιστοποιητικό Επιτυχίας ECDL στη Microsoft Word

 

1 Μ0ριο

 

Σημειώσεις

1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιηθούν τα πιο κάτω κριτήρια, με σειρά που εμφανίζονται:

– Ελληνική Στενογραφία (πρώτος κατατάσσεται ο υποψήφιος που κατέχει δίπλωμα για περισσότερες λέξεις το λεπτό).

– Δακτυλογραφία (πρώτος κατατάσσεται ο υποψήφιος που κατέχει δίπλωμα για το Ανώτερο Επίπεδο).

– Βαθμός απολυτηρίου.

– Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

 

3. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνονται σύμφωνα με τον κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων στις αντίστοιχες θέσεις του δημόσιου τομέα, όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

4. Η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, Μέρος ΙΙΙ – Διάρκεια Απασχόλησης, του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016). Σημειώνεται επίσης ότι εάν μετά την εξαμηνιαία αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 1967 έως 2003.

 

5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποδείξει στην αίτησή του κατά πόσον ενδιαφέρεται για εργοδότηση μόνο σε συγκεκριμένη επαρχία/επαρχίες.

 

6. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως, υποβάλουν πρόσθετα στην αίτησή τους και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

 

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου (www.supremecourt.gov.cy) στην ενότητα «τελευταία νέα».

 

8. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία όπως αυτά προνοούνται στην παράγραφο (2) ανωτέρω (Απαραίτητα Προσόντα), και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

9. Οι γραπτές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, κατάλληλα συμπληρωμένες, στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου όχι αργότερα από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 2.00 μ.μ. με τους εξής τρόπους:

I. Με συστημένη επιστολή, μέσω Ταχυδρομείου με ένδειξη Αρχιπρωτοκολλητής, Ανώτατο Δικαστήριο, Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία. Ως ημερομηνία και ώρα παραλαβής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

II. Με αποστολή, μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών με ένδειξη Αρχιπρωτοκολλητής, Ανώτατο Δικαστήριο, Χαράλαμπου Μούσκου, 1404 Λευκωσία. Ως ημερομηνία και ώρα παραλαβής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και ώρα παράδοσης στην υπηρεσία ταχυμεταφορών.

III. Με αποστολή, μέσω τηλεομοιότυπου (Τέλεφαξ 22865780).

IV. Με αποστολή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (στην περίπτωση αυτή το έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί για να φέρει την υπογραφή του αιτητή).

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποτείνονται στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστήριο στο τηλ. 22865741 (Δευτέρα – Παρασκευή (08:00 – 15:00).

 

Κύπρος, Λευκωσία