ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 μήνες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ108417

Περιγραφή Θέσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Γίνε και εσύ συμμέτοχος στη γνώση και στην αριστεία

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μια σύντομη πορεία λειτουργίας, κατάφερε να καταταχθεί ανάμεσα στα 301350 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και στην 59η θέση ανάμεσα στα κορυφαία νέα πανεπιστήμια του κόσμου, ενώ αναδείχθηκε ως το κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και της Ελλάδας (Times New Higher Education Rankings 2018-19). Με αφοσίωση στην ποιοτική έρευνα, πρωταγωνιστεί στη διαχείριση πρωτοπόρων ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους. Η καταξίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην ακαδημαϊκή αριστεία και στην καινοτομία. Το ΤΕΠΑΚ, ως σύγχρονος και πρωτοποριακός οργανισμός με διεθνή αναγνώριση, προχωρεί στην προκήρυξη ακαδημαϊκών θέσεων και προσκαλεί ενδιαφερόμενους ακαδημαϊκούς και ερευνητές υψηλού επιπέδου να συμπορευτούν με την ακαδημαϊκή του κοινότητα προς τη γνώση και την αριστεία.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις από υποψηφίους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω κενής Ακαδημαϊκής Θέσης:

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

• Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:

«Σύνθεση και Ανάπτυξη Ανόργανων Λειτουργικών Υλικών»

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται προπτυχιακός τίτλος σπουδών Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, διδακτορικό δίπλωμα Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αναγνώριση του Διδακτορικού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: https://www.cut.ac.cy/ university/administration/administrative-services/hr/jobs/staff-categories/academic-staff-qualifications/ Τα προσόντα αυτά βασίζονται στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά.

Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Τουρκική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι δέσμευση του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία υπολογίζονται ως εξής:

Επίκουρος Καθηγητής                    (Κλίμακα Α13 – Α14)   €58.428 – €78.799

Λέκτορας                               (Κλίμακα Α12 – Α13)   €44.408 – €72.265

Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι που θα εκλεγούν θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όχι αργότερα από τον Ιανουάριο 2022 εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

(Ι) Σε έντυπη μορφή

1. Επιστολή στην Ελληνική ή Αγγλική στην οποία να φαίνονται το Τμήμα, η βαθμίδα ή οι βαθμίδες, η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής (2 αντίγραφα).

2. Βιογραφικό Σημείωμα – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα).

3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (2 αντίγραφα).

4. Σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού έργου που μπορούν να προσφέρουν στο Τμήμα, με έμφαση στα μαθήματα που άπτονται στη Σύνθεση και Ανάπτυξη Ανόργανων Λειτουργικών Υλικών όπως μαθήματα σχετικά με τη Σύνθεση Προηγμένων Υλικών, Ατομικός και Νανοσκοπικός Χαρακτηρισμός, εργαστηριακές μεθόδους χαρακτηρισμού υλικών και άλλα συναφή μαθήματα που σχετίζονται με τη μηχανική και επιστήμη των υλικών -στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (2 αντίγραφα).

5. Κατάλογο δημοσιεύσεων στην Ελληνική ή Αγγλική (2 αντίγραφα).

6. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων (2 αντίγραφα).

7. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους (2 αντίγραφα).

8. Στοιχεία επικοινωνίας (2 αντίγραφα).

9. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου (2 αντίγραφα).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον Καθηγητές Πανεπιστημίου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (υπογεγραμμένες σε μορφή PDF) εμπιστευτικές συστατικές επιστολές στα Αγγλικά απευθείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, στη διεύθυνση [email protected] Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις των Καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Πανεπιστήμιο μπορεί επίσης να ζητήσει συστατικές επιστολές από ανεξάρτητους κριτές της επιλογής των μελών των Ειδικών Επιτροπών, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

10. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη η οποία βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο (στην Εργοδότηση): https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/dilsoi/

 

(ΙΙ) Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει επίσης να υποβληθούν, σε ψηφιακό δίσκο (CD-R ή DVD) ως ξεχωριστά αρχεία για το κάθε στοιχείο σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT – να φυλάγονται σε Λατινικούς χαρακτήρες, τα ονόματα των αρχείων να μην είναι μακροσκελή και να μην περιλαμβάνουν σύμβολα)

Αιτήσεις και στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης στα Γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου – Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακίνητα Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 4ος όροφος, Αρχ. Κυπριανού 31, 3036 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένο Ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα όχι αργότερα από την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 2.00 μ.μ. η οποία είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κλαίρη Παλατέ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 25002406.

 

Σημειώνεται ότι:

– Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

– Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Κύπρος, Λεμεσός