55 Θέσεις Εργασίας στην ΕΕ στον Τομέα της Βιώσιμης Γεωργίας και της Αγροτικής Ανάπτυξης

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Ευρώπη / Διεθνείς Οργανισμοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Εξωτερικό
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Reference Number: FJ115295

Περιγραφή Θέσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους».

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι και οι επιτυχούσες υποψήφιες που θα προσληφθούν με τον παρόντα διαγωνισμό θα εργαστούν ως υπάλληλοι αρμόδιοι και αρμόδιες για τις πολιτικές στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

 

Οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης (δασοκομία, βιώσιμοι φυσικοί πόροι, γεωργική οικονομία, αγορές και εμπόριο γεωργικών προϊόντων), όπως αυτά που περιγράφονται κατωτέρω:

 • Ανάλυση, ερμηνεία και ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας, και διαχείριση της υφιστάμενης νομοθεσίας.
 • Εξέταση, διαπραγμάτευση και προετοιμασία της έγκρισης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης/στρατηγικών σχεδίων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και για τη βιολογική γεωργία, με διενέργεια προπαρασκευαστικών αναλύσεων και διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη.
 • Διαπραγμάτευση, παρακολούθηση και επακολούθηση διμερών και πολυμερών εμπορικών συμφωνιών σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ AGRI.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των γεωργικών αγορών και των αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά και παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ.
 • Εκπόνηση προοπτικών πολιτικής και ανάλυσης για θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ως συμβολή στον συνολικό στρατηγικό προσανατολισμό και την απλούστευση της ΚΓΠ.
 • Συμβολή σε δραστηριότητες αξιολόγησης και/ή καθοδήγηση τέτοιων δραστηριοτήτων όσον αφορά τις επιδόσεις και την ενωσιακή προστιθέμενη αξία μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ AGRI.
 • Παροχή συνδρομής στα κράτη μέλη/περιφερειακές αρχές και πραγματοποίηση επαφών με ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή της ΚΓΠ, τη βελτίωση των επιδόσεών της και τη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ που σχετίζονται με μια βιώσιμη πολιτική για τα τρόφιμα και τη γεωργία, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
 • Εκπροσώπηση της ΓΔ AGRI σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής, σε επιτροπές της ΕΕ, στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, σε διεθνείς οργανισμούς και φόρουμ

 

Οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό να:

 • είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ,
 • έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους,
 • κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριετούς διάρκειας

– στις γεωργικές επιστήμες, ακολουθούμενες από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική πείρα σχετική με τον τομέα του διαγωνισμού (βιώσιμη γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, δασοκομία, βιώσιμοι φυσικοί πόροι, γεωργική οικονομία, αγορές και εμπόριο γεωργικών προϊόντων).

–    ή διαφορετικό από το προαναφερόμενο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική πείρα σχετική με τον τομέα του διαγωνισμού (βιώσιμη γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, δασοκομία, βιώσιμοι φυσικοί πόροι, γεωργική οικονομία, αγορές και εμπόριο γεωργικών προϊόντων).

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη (Αγγλική ή Γαλλική) τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

 

Μηνιαίος Μισθός (βαθμό AD 6): περίπου 5.300 €

Τοποθεσία: Βρυξέλλες

Προθεσμία: 9 Μαρτίου 2021

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Εξωτερικό