Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα Στατιστικής για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Μαθηματικά – Στατιστική
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 17 ώρες
Reference Number: FJ116830

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός (1) εμπειρογνώμονα σε θέματα Στατιστικής για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για την υλοποίηση έργων του Μέτρου Συλλογής Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) 2021-2027, του οποίου οι επιλέξιμες δαπάνες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Εμπειρογνώμονας σε θέματα Στατιστικής.

 

1. Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Στατιστική, Μαθηματικά.

Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

β) Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Στατιστική ή σε άλλες ειδικότητες της Στατιστικής.

γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ).

 

Πρόσθετα Προσόντα

Προηγούμενη εργασιακή πείρα σε θέματα στατιστικής θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Προηγούμενη εργασιακή πείρα στη συλλογή και ανάλυση αλιευτικών βίο-οικονομικών δεδομένων θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 

 

2. Καθήκοντα

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί θα αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση έργων του Μέτρου Συλλογής Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) 2021-2027 και συμπεριλαμβάνουν κυρίως:

– Ετοιμασία δημοσιευμάτων στατιστικού περιεχομένου.

– Σχεδιασμό ερωτηματολογίων, δελτίων και πινάκων στατιστικής φύσεως.

– Συλλογή στατιστικών πληροφοριών καθώς και ανάλυση και ερμηνεία των πληροφοριών αυτών.

– Συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων αλιείας.

– Καταχώριση, επεξεργασία και ανάλυση βίο-κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων.

– Ετοιμασία εγχειριδίων σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων καθώς και της στατιστικής επάρκειας των εν λόγω δεδομένων (Quality assurance).

– Υπολογισμός μεταβλητών.

– Υπολογισμός δεικτών (GVA, Net profit κτλ) και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων.

– Στατιστική επεξεργασία οικονομικών δεδομένων.

– Πιθανή συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, συντονιστικές συναντήσεις, καθώς και σε συναντήσεις περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης της αλιείας στο εξωτερικό.

– Συμμετοχή στην εφαρμογή πιλοτικών μελετών.

– Συμμετοχή στην προετοιμασία προσφορών και επίβλεψη των έργων στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων.

– Προετοιμασία δεδομένων σε προκαθορισμένη μορφή προς τελικούς χρήστες.

– Σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατειών και δράσεων ενημέρωσης.

– Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων.

 

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

 

4. Το άτομο που θα επιλεχθεί θα υπογράψει δωδεκάμηνη σύμβαση. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου, και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του, το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003.

 

5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίο είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος www.moa.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] το οποίο να φέρει θέμα: «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (του αιτητή) – Αίτηση για τη θέση εμπειρογνώμονα στατιστικής ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, για το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2021-2027».

Ως τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ηλεκτρονικά, ορίζεται η 12/3/2021. Επισημαίνεται ότι η παραλαβή της αίτησης, θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονική απάντηση από την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] προς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως βεβαιωθούν για τη λήψη της εν λόγω ηλεκτρονικής απάντησης.

Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου Λυκείου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ) διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Σε ό,τι αφορά στην εργασιακή πείρα, θα πρέπει να επισυναφθούν βεβαιώσεις εργοδότη στις οποίες να αναφέρονται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον αριθμό 22807822.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Προσόντα / Σχετική Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου

0,5 — 1,5

Καλώς

Λίαν Καλώς

Άριστα

0,5 μονάδες

1,0 μονάδες

1,5 μονάδες

Γενική εργασιακή πείρα σε θέματα Στατιστικής

0,1 – 2,4

0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

Εργασιακή πείρα σχετική με τη συλλογή, επεξεργασία αλιευτικών δεδομένων

0,2 – 4,8

0.2 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

 

Σημείωση:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα αξιολογηθεί ο βαθμός απολυτηρίου Λυκείου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου.

Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027.

 

Κύπρος, Λευκωσία