ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 ημέρες
Reference Number: FJ116832

Περιγραφή Θέσης

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΤΑΘΕ)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αρ. Προκήρυξης ΤΑΘΕ/01/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κλάδος Ελέγχου του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθεται να προχωρήσει στην κατάρτιση λίστας Επιθεωρητών Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σύμφωνα με την προκήρυξη ΤΑΘΕ/01/2021.

 

Ι.   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Παρεχόμενες υπηρεσίες και υποχρεώσεις Αναδόχων

 

Ο κάθε Ανάδοχος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις που αφορούν:

 • i) Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

 • ii) Διεξαγωγή περιπολιών/ επιθεωρήσεων και ελέγχων σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο ελέγχου και τις οδηγίες του προϊστάμενου του κλάδου ελέγχου.

 • iii) Καταγραφή δραστηριοτήτων ελέγχου αλιείας και συμπλήρωσης των απαραίτητων εντύπων όπως: α) Έντυπο επιθεώρησης β) Έντυπο ημερολογίου περιπολιών, γ) Έντυπο ενημέρωσης αδικήματος, δ) Απόδειξη παραλαβής τεκμήριων η) Έντυπο ειδοποίησης, θ) Έντυπο προειδοποίησης.

 • iv) Ετοιμασία συνοπτικών εκθέσεων και άλλων εντύπων ελέγχου.

 • v) Ετοιμασία καταθέσεων.

 • vi) Συνεργασία με τους επιθεωρητές ελέγχου, τους υπεύθυνους των επαρχιακών γραφείων και των Λειτουργών του Τομέα Ελέγχου και Διαρθρώσεων.

 • vii) Τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγια, στοιχεία Μελών κτλ.).

 • viii) Παράδοση εγγράφων/τεκμηρίων/εξοπλισμού και μέσων μεταφοράς στο Επαρχιακό Ζυγίου ή και στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.

 • ix) Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά καθορίζονται (π.χ. παράδοση εντύπων).

 • x) Ευθύνη προστασίας και ασφάλειας των χώρων και μέσων που χρησιμοποιούνται για περιπολίες, καθώς και του εξοπλισμού και της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων ή των μέσων.

 • xi) Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες που διοργανώνονται στα πλαίσια του προγράμματος Ελέγχου.

 

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος δύναται να καλεστεί να μαρτυρήσει ενώπιον δικαστηρίου ως μάρτυρας σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων και μετά από την περίοδο ανάθεσης της Σύμβασης.

Γενικοί όροι αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εθνικού παρατηρητή ελέγχου αλιείας

 

Οι επιτυχόντες που θα υπογράψουν σύμβαση, θα περάσουν από εκπαίδευση για να οριστούν ως Επιθεωρητές Ελέγχου με βάση τη νομοθεσία. Η ημερομηνία έναρξης παροχής υπηρεσιών είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και περιλαμβάνει την εκπαίδευση.

 • • H σύμβαση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών (περιπολίες ή/και εκπαίδευση) και συγκεκριμένα 5 περιπολιών διάρκειας 6-10 ωρών κυρίως κατά τις μη εργάσιμες ώρες του δημοσίου, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα και κατά τις αργίες.

 • • Ο κάθε δικαιούχος θα διενεργεί 5 περιπολίες ανά εβδομάδα μία από τις οποίες θα είναι Σαββατοκύριακο ή αργία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 • • Σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετες ανάγκες ή υπάρξει περιορισμένο ενδιαφέρον και έχει εξαντληθεί ο κατάλογος ή για άλλους λόγους, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει, κατ’ εξαίρεση, τη διεξαγωγή πέραν των 5 περιπολιών η πέραν των 10 ωρών περιπολίας σε ένα δικαιούχο νοουμένου ότι αυτός ενδιαφέρεται και αποδέχεται.

 • • Το Πρόγραμμα θα καθορίζεται σε εβδομαδιαία βάση αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της.

 • • Οι περιπολίες θα διεξάγονται στη θάλασσα αλλά και στη ξηρά.

 • • Οι παρατηρητές θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών νόμων και των κανονισμών και θα χειρίζονται ως εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες αλιείας των σκαφών.

 • • Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών δε φέρει καμία ευθύνη για προσωπικά ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στους παρατηρητές επί του σκάφους ή οπουδήποτε αλλού κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της οποιασδήποτε περιόδου επέκτασης της συμφωνίας. Οι ανάδοχοι ενεργούν με δική τους ευθύνη και μεριμνούν για τη δική τους ασφάλεια και ασφάλιση στα πλαίσια των εργασιών και των καθηκόντων τους όπως προκύπτουν από την παρούσα προσφορά παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

 • • Η συμφωνία αφορά την έναρξη παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 (με τη δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη δυο χρόνια (1+1), δηλαδή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η Σύμβαση επιβάλλεται να τερματισθεί νωρίτερα.

 

Απολαβές υπηρεσιών εθνικού παρατηρητή ελέγχου αλιείας

 • • Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά ώρα.

 • • Στην ως άνω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. Η καταβολή της εν λόγω αμοιβής πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή με τη διαδικασία πληρωμής που περιγράφεται στα Έγγραφα του εν λόγω Διαγωνισμού.

 • • Στην ως άνω αμοιβή περιλαμβάνονται και τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου σε σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης που του ανατίθεται, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, που προβλέπονται από την Κυπριακή Νομοθεσία. Η αμοιβή αφορά το σύνολο των υπηρεσιών.

 • • Η αναπροσαρμογή αμοιβών για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών απαγορεύεται.

 

Τόπος και χρόνος εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης

 • • Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης οι υπηρεσίες (έλεγχοι/επιθεωρήσεις/περιπολίες) θα προσφέρονται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ξηρά και θάλασσα.

 • • Η βάση των αναδόχων θα είναι το αλιευτικό καταφύγιο Ζυγίου.

 

Χαρακτηριστικά των υποψήφιων αιτητών

Οι αιτητές για τις θέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών πρέπει να είναι καλής φυσικής κατάστασης. Θα πρέπει να είναι ενθουσιώδη, ακέραια και επικοινωνιακά άτομα με τα οποία οι υπάλληλοι του ΤΑΘΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν εύκολα, καθώς επίσης να διακρίνονται από ικανότητα ευελιξίας αφού θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με το πρόγραμμα που θα σχεδιάσει η Αναθέτουσα Αρχή.

 

Απαιτούμενα (απαραίτητα) προσόντα/δικαιολογητικά (προς υποβολή) για τα ενδιαφερόμενα άτομα:

Ι.) Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αλλά ταυτόχρονα να είναι εγκατεστημένοι νόμιμα στην Κύπρο.

ΙΙ.) Να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου.

ΙΙΙ.) Να έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική ή να κατέχουν πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

IV.) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις όπου εφαρμόζεται.

V.) Να έχουν περάσει με επιτυχία τις αθλητικές εξετάσεις που περιγράφονται στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού.

VI.) Λευκό ποινικό μητρώο (θα πρέπει να προσκομιστεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας).

 

Επιπρόσθετα προσόντα τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των αιτητών:

Ι.) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Πτυχίο) σε θέματα αλιείας ή/και υδατοκαλλιέργειας ή/και βιολογικών θαλάσσιων επιστήμων.

ΙΙ.) Μεταπτυχιακό σε θέματα αλιείας ή/και υδατοκαλλιέργειας ή/και βιολογικών θαλάσσιων επιστημών.

III.) Πιστοποιητικό Επιτυχίας σε Εξετάσεις Αγγλικής.

IV.) Πιστοποιημένος φρουρός ασφαλείας από Αστυνομία Κύπρου.

V.) Δίπλωμα χειριστή σκάφους.

VI.) Δίπλωμα καταδύσεων (ελεύθερης ή/και SCUBA).

VII.) Γενική πείρα σε θέματα εφαρμογής νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.

VIII.) Γενική πείρα σε σώματα ασφαλείας.

 

Τρόπος και Χρόνος υποβολής της Αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλεί όχι αργότερα από τις 05 Μαρτίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Οι αιτητές θα λαμβάνουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέβαλαν την αίτηση, βεβαίωση παραλαβής και αριθμό πρωτοκόλλου. Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των απαραίτητων πιστοποιητικών/ δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή (scanned-σαρωμένα). Για περισσότερες πληροφορίες και για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΤΑθΕ (www.moa.gov.cy/dfmr) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 24817050/24817094/22807848.

 

Πίνακας κριτηρίων και μονάδων:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για θέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους 2021 με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής επέκταση για ακόμη 1 + 1 έτη (μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023)

Προσόντα / Σχετική Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Πτυχίο) σε θέματα αλιείας ή/και υδατοκαλλιέργειας ή/και βιολογικών θαλάσσιων επιστημών

3

  

Μεταπτυχιακό σε θέματα αλιείας ή/και υδατοκαλλιέργειας    ή/και    βιολογικών

θαλάσσιων επιστημών

1.5

  

Αποδεκτό τεκμήριο για γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλή γνώση της σύμφωνα με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

1

  

Πιστοποιημένος φρουρός ασφαλείας από Αστυνομία Κύπρου

1

  

Δίπλωμα χειριστή σκάφους

1

  

Δίπλωμα καταδύσεων (ελεύθερης ή/και SCUBA)

1

  

Γενική  πείρα  σε  θέματα εφαρμογής

νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης

0.2 – 4.8

0.2 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

Γενική πείρα σε σώματα ασφαλείας

0.1 – 2.4

0.1 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δείτε Μέρος Α, Παράγραφος 11.4 για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην περίπτωση ισοβαθμίας. Η κατοχή Πτυχίων/Διπλωμάτων δεν λειτουργεί αθροιστικά. Η κατοχή Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Ο κατάλογος που θα καταρτιστεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ (https://moa.gov.cy/dfmr) κάτω από το πεδίο Ανακοινώσεις και ακολουθείται η διαδικασία επικύρωσης των αποτελεσμάτων και ο καταρτισμός του Καταλόγου, όπως περιγράφεται στο Μέρος Α των εγγράφων της Προκήρυξης.

 

Κύπρος, Λευκωσία