Θέση πλήρους απασχόλησης Καθηγητή/τριας Έρευνας ή Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας Έρευνας για την Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA Chair) στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας, με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Επιστήμης και Καινοτομίας

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 μήνες
Λήγει σε 1 μήνα
Reference Number: FJ117862

Περιγραφή Θέσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΠΚ)

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (KOE)

ERA CHAIR ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ERA CHAIR IN SCIENCE AND INNOVATION POLICY AND STUDIES)

 

Μια θέση πλήρους απασχόλησης Καθηγητή/τριας Έρευνας ή Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας Έρευνας για την Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA Chair) στο ευρύτερο ερευνητικό πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας, με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Επιστήμης και Καινοτομίας

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (KOE), του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή Έρευνας ή Αναπληρωτή Καθηγητή Έρευνας για την κάλυψη της θέσης ERA Chair στο πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Επιστήμης και Καινοτομίας. Και για τις δυο βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή με τη θέση αντικείμενο και η απασχόληση θα είναι πλήρης.

Ο/η ερευνητής/τρια που θα επιλεγεί, θα εργαστεί για σαράντα οκτώ (48) μήνες στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «SInnoPSis” που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ. Αυτός/ή που θα επιλεγεί, θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τη δική του/της ερευνητική ομάδα. Το έργο έχει ως στόχο να προσελκύσει ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό και διακεκριμένο ερευνητή στο συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας, προκειμένου να επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναβαθμίσει σημαντικά τις δραστηριότητές του στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας στο πεδίο των Οικονομικών και Διοίκησης, των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Φιλοσοφίας και Πληροφορικής, έτσι ώστε να συγκεντρώσει σε μια διεπιστημονική μονάδα, εξαιρετικούς ακαδημαϊκούς από τα συνεργαζόμενα τμήματα και να ενοποιήσει όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ).

 

Περιγραφή

Το έργο αποσκοπεί να επιτύχει τους στόχους του, προσελκύοντας και στηρίζοντας ένα ερευνητή διεθνούς εμβέλειας στο ερευνητικό πεδίο των Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας, ο οποίος θα συνοδεύεται από ομάδα εξαιρετικών επιστημόνων. Αναμένεται ότι με την καθοδήγησή του ERA Chair, η ερευνητική ομάδα θα δημιουργήσει μια διεπιστημονική ερευνητική μονάδα που θα επιτρέπει την αξιοποίηση της υπάρχουσας ερευνητικής ικανότητας και των υποδομών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενισχύοντας τη σταδιακή αναβάθμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στον εν λόγω τομέα στο Πανεπιστήμιο και την Κύπρο ευρύτερα.

Ο κύριος θεματικός στόχος, θα είναι τα Οικονομικά της Επιστήμης ή/και της Καινοτομίας. Ο/Η ERA Chair θα είναι ο/η Διευθυντής/ντρια της ερευνητικής μονάδας που θα δημιουργηθεί κάτω από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο θα παρέχει πλήρη αυτονομία στον ERA Chair για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος που αναμένεται να καταρτίσει λίγους μήνες μετά την πρόσληψή του/της.

 

Θέση

Ο/H ERA Chair θα προσληφθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, Κύπρο, για διάρκεια σαράντα οκτώ (48) μηνών με πλήρη εργοδότηση με σύμβαση. Πρόσθετη παράταση της εργοδότησης θα είναι δυνατή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης που δύναται να εξασφαλίσει ο/η ERA Chair και η ερευνητική του/της ομάδα στο πλαίσιο του έργου.

Μόλις προσληφθεί, ο/η ERA Chair θα αναλάβει τη διεύθυνση της μονάδας που θα δημιουργηθεί κάτω από το KOE, ενώ παράλληλα θα είναι υπεύθυνος/η για τη συνολική διάρθρωση και διαχείριση του έργου SInnoPSis αναλαμβάνοντας την προεδρία του Συμβουλίου Λήψης Αποφάσεων του έργου.

Ο/H ERA Chair θα έχει πλήρη αυτονομία ως συντονιστής/τρια του έργου και θα του/της παρέχεται η απαραίτητη ελευθερία και ευελιξία για την υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων και του ερευνητικού του/της προγράμματος.

Ο/Η ERA Chair θα είναι υπεύθυνος/η για την εποπτεία όλων των επιστημονικών, νομικών, οικονομικών και επιχειρησιακών θεμάτων που σχετίζονται με την εκτέλεση του έργου SInnoPSis και της ερευνητικής ομάδας με την υποστήριξη του διαχειριστή του έργου, του διοικητικού γραφείου του KOE και της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του ΠΚ. Επίσης, θα είναι ο συντονιστής για την υλοποίηση όλων των δεσμών εργασίας (ΔΕ) του έργου.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο/η ERA Chair θα είναι υπεύθυνος για:

 • Οργάνωση της μονάδας Πολιτικών και Μελετών Επιστήμης και Καινοτομίας στο KOE και παροχή κατάλληλων δεικτών απόδοσης (KPIs) και συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) που θα χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του έργου SInnoPSis.
 • Διαμόρφωση ενός τετραετούς προγράμματος έρευνας και καινοτομίας στον τομέα εντός έξι (6) μηνών από την πρόσληψή του/της.
 • Εξερεύνηση συνεργειών με άλλα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του πεδίου και μεγιστοποίηση διεπιστημονικών προσεγγίσεων στην έρευνα.
 • Ανάληψη του συνολικού επιστημονικού συντονισμού του έργου.
 • Εποπτεία της προόδου κάθε δραστηριότητας και διασφάλιση επίτευξης της διεπιστημονικότητας του έργου.
 • Παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής προόδου του Έργου.
 • Αξιολόγηση της επιστημονικής και ερευνητικής προόδου του έργου.
 • Διορισμός / επίβλεψη των μελών της ομάδας του/της.
 • Ανάπτυξη όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μάθηση για όλο το ερευνητικό προσωπικό.
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση του Διαχειριστή Έργου.
 • Υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης δεδομένων του έργου και αναθεώρηση του σχεδίου όπου χρειάζεται
 • Συντονισμός δραστηριοτήτων δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας και της συνεργασίας με επιτυχημένες διεθνείς ερευνητικές μονάδες, δικτύωση με ενδιαφερόμενους κλπ. Για το σκοπό αυτό, ο ERA Chair θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Διάχυσης, Αξιοποίησης και Επικοινωνίας (ΔΑΕ) του έργου, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση για τυχόν αναθεώρηση (όταν χρειάζεται) του προτεινόμενου σχεδίου ΔΑΕ.
 • Συμβολή στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε κοινοπραξίες και σε όλους τους εταίρους του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας.
 • Επικοινωνία και εφαρμογή, κατά περίπτωση, των προτάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου (Advisory Board).
 • Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων του έργου, της επιλογής μέτρων μετριασμού των κινδύνων και ανάπτυξης σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

 

Ωφελήματα

 • Ευρεία αυτονομία και ανεξαρτησία στις ερευνητικές δραστηριότητες και στις προτάσεις για νέα χρηματοδότηση.
 • Ο ετήσιος μικτός μισθός για τη θέση θα κυμαίνεται από €62.618,70 έως €92.287,35 (που μπορεί να ανέλθει στις €120.000 καθότι ο κάτοχος της Έδρας θα μπορεί να εργαστεί και να αποζημιωθεί από το έργο μέχρι 10 ώρες επιπλέον την εβδομάδα). Από αυτό το ποσό θα αφαιρεθούν οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου στα κρατικά ταμεία της Κύπρου. Ο 13ος μισθός ενσωματώνεται στο μηνιαίο ακαθάριστο μισθό. Επιπλέον, η ασφάλιση υγείας θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα.
 • Το έργο χρηματοδοτεί επίσης πρόσληψη νέων μελών της ομάδας του/της ERA Chair (περίπου 4 μεταδιδακτορικοί και 3 διδακτορικοί φοιτητές).
 • Πρόσθετη χρηματοδότηση για ταξίδια, εξοπλισμό, συναντήσεις, επιμορφωτικά εργαστήρια, επισκέψεις εργασίας, παρακολούθηση συνεδρίων, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, κλπ.

 

Πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα Υποδοχής

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε επίσημα το 1989 και άρχισε να λειτουργεί στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου, το 1992. Σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση μέσω μιας εντυπωσιακής πορείας ανάπτυξης. Σήμερα, κατατάσσεται ως το 84ο νεαρό πανεπιστήμιο (κάτω των 50 ετών) και #501-600 παγκοσμίως από την κατάταξη Times Higher Education. Κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ όλων των χωρών WIDENING στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στην 144η θέση από τους 37.000 μοναδικούς συμμετέχοντες οργανισμούς στο πρόγραμμα. Αυτές οι αξιοσημείωτες διακρίσεις είναι το αποτέλεσμα της αφοσίωσης του ΠΚ στη συνεχή ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας. Η επιδίωξη της ερευνητικής αριστείας αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο επεκτείνει συνεχώς και αναβαθμίζει τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Για να εξυπηρετήσει καλύτερα τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς του στόχους, το Πανεπιστήμιο προσλαμβάνει ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου, που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων και στο σχεδιασμό και την παράδοση νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων προγραμμάτων σπουδών.

 

Γενικές πληροφορίες για το Τμήμα Οικονομικών και για το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (KOE)

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (KOE) ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα με γνώμονα την πολιτική στα οικονομικά. Το KOE χρηματοδοτείται από ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών χρηματοδότησης και συνεισφορών από κυβερνητικούς και άλλους οργανισμούς. Το KOE διαθέτει την απαραίτητη ερευνητική υποδομή (κατάλληλα εκπαιδευμένους ερευνητές, λογισμικό και υλικό υπολογιστών και συνεχώς ενημερωμένες βάσεις δεδομένων) για να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ερευνητικές ανάγκες σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία. Το Κέντρο επωφελείται, επίσης, από την εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρουν οι καθιερωμένοι ακαδημαϊκοί στην Κύπρο και το εξωτερικό που συμμετέχουν στην ερευνητική προσπάθεια ως Research Associates and Fellows, συμπεριλαμβανομένου του κάτοχου βραβείου Νόμπελ Οικονομικών για το 2010, Sir Χριστόφορου Πισσαρίδη. Το KOE στοχεύει στην ενθάρρυνση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου να συμμετάσχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα που ενδιαφέρουν την κυπριακή οικονομία. Στοχεύει, επίσης, στο να χρησιμεύσει ως κανάλι για την προσέλκυση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων στην οικονομική έρευνα. Μεταξύ των στόχων του KOE, είναι η μελέτη θεμάτων ευρύτερου οικονομικού ενδιαφέροντος και η δημοσίευση άρθρων σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά.

 

Απαιτούμενα Προσόντα

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν διδακτορικό πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Επιπλέον, τα απαιτούμενα προσόντα για τις βαθμίδες των θέσεων Αναπληρωτή /τριας Καθηγητή /τριας Έρευνας και Καθηγητή /τριας Έρευνας ή κάποια άλλη αντίστοιχη σε βαθμό Ακαδημαϊκή θέση, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διδακτική εμπειρία, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: Qualifications of Academic Staff.

• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι διακεκριμένοι/ες στον επιστημονικό τομέα τους με ένα εκτενές αρχείο επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται με τα Οικονομικά της Επιστήμης και της Καινοτομίας.

• Άριστη επίδοση στην προσέλκυση χρηματοδότησης της έρευνας.

• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη

Η Κυπριακή υπηκοότητα δεν είναι προαπαιτούμενη για την παρούσα θέση.

 

Κριτήρια για υποβολή αιτήσεων

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main μέχρι τις 26/05/2021, τελευταία ημέρα υποβολής της αίτησης.

 

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πύλη τα ακόλουθα αρχεία:

I. Βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική Γλώσσα

II. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Αντίγραφο διαβατηρίου

III. Αντίγραφα πτυχίων

IV. Συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρεται/αναγράφεται το Τμήμα, ο τομέας σπουδών και η ακαδημαϊκή θέση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα εάν επιλεγεί

V. Σύντομη περίληψη για προηγούμενες έρευνες (μέχρι 1500 λέξεις)

VI. Κατάλογος δημοσιεύσεων

VII. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών, (στην αγγλική γλώσσα) μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σημ. : Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απαραίτητο να δηλώνονται και είναι δεσμευτικά.

 

Οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η διαδικασία επιλογής για τη θέση του ERA Chair θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτής, αξιοκρατικής και διαφανούς διαδικασίας, εφαρμόζοντας τις αρχές που ορίζονται στον Κώδικα Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόσληψη ερευνητών. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη, με τους/τις καλύτερους/ες υποψηφίους/ες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Συντονιστή του έργου SInnoPSis και Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Μάριο Δημητριάδη, μέσω email: [email protected] ή στο τηλέφωνο +357 22894286 ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, μέσω email:

[email protected] ή στα τηλέφωνα +357 22894146/55.

 

Κύπρος, Λευκωσία