ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας)

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 1 ημέρα
Reference Number: FJ122478

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας)

 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), άρθρο 4(2)(δ), που αφορά εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, προκύπτει ανάγκη για απασχόληση ενός Εκτελεστικού Μηχανικού για κάλυψη αναγκών στελέχωσης της Ομάδας Έργου του συγχρηματοδοτούμενου έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας. Οι ανάγκες αφορούν ένα Εκτελεστικό Μηχανικό (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας), για μέγιστη περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η απασχόληση αφορά κάλυψη αναγκών στην έδρα του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία και στην περιοχή του εργοταξίου του έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9, Α11 και Α12, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας.

Η υπό αναφορά δράση, συγχρηματοδοτείται από τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες σε σχέση με τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Ετοιμάζει μελέτες για έργα οδοποιίας για αστικούς δρόμους, υπεραστικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους, περιλαμβανομένων των λεπτομερών ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφοράς.

(β) Συλλέγει και επεξεργάζεται κυκλοφοριακά, χωρομετρικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

(γ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα που μελετούνται από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς, περιλαμβανομένων των λεπτομερών ρυθμιστικών και κατασκευαστικών σχεδίων έργων οδοποιίας, των μελετών και των σχεδίων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφοράς.

(δ) Επιβλέπει σχετικές κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο στον τομέα ευθύνης του και υποστηρίζει το έργο του Μηχανικού του Έργου και του Συντονιστή της Μελέτης του Έργου.

(ε) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(στ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να έχει πολύ καλή γνώση του Autocad και να μπορεί να χρησιμοποιεί τα προγράμματα οδοποιίας που χρησιμοποιεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Οδός ή Autocad Civil).

(ζ) Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και ετοιμάζει τις προβλεπόμενες εκθέσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση του έργου.

(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.

(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(4) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία τριών χρόνων στην ετοιμασία μελετών οδοποιίας, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) πιο πάνω.

(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης (οδοποιία) ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 3(4)), θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Ευθυμία Ομήρου στο τηλέφωνο 22806521. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

 

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Στην περίπτωση της γνώσης συγκεκριμένων λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (παράγρ. 2(στ)), μπορεί να δοθεί προσωπική βεβαίωση με ρητή αναφορά στις μελέτες που ετοιμάστηκαν από τον αιτητή και με ποια λογισμικά προγράμματα ετοιμάστηκαν οι σχετικές μελέτες. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο κλπ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην εξειδικευμένη κατεύθυνση της πολιτικής μηχανικής που απαιτείται.

Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, στον 3ον όροφο, στο Γραφείο αρ. 316 της κας Ευθυμίας Ομήρου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Απριλίου 2021. «Αίτηση για την θέση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Κατεύθυνσης Οδοποιίας)».

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (μελετών Οδοποιίας/ Highway Engineering).

2

Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μεταπτυχιακή πείρα σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (μελετών Οδοποιίας/ Highway Engineering) πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης των τριών χρόνων.

1-16

1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα οκτώ χρόνια.

Σημ.: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα: (α) Ο χρόνος της πείρας σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

(β) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

 

Κύπρος, Λευκωσία