ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα)

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ώρες
Reference Number: FJ122480

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα)

 

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), άρθρο 4(2)(δ), που αφορά εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, προκύπτει ανάγκη για απασχόληση δύο Εκτελεστικών Μηχανικών για κάλυψη αναγκών στελέχωσης της Ομάδας Έργου του συγχρηματοδοτούμενου έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας. Οι ανάγκες αφορούν δύο Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα) για μέγιστη περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η απασχόληση αφορά κάλυψη αναγκών στην έδρα του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία και στην περιοχή του εργοταξίου του έργου του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9, Α11 και Α12 σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις της Νομοθεσίας.

Η υπό αναφορά δράση, συγχρηματοδοτείται από τη Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη της Ευρωπαϊκή Ένωσης.

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες σε σχέση με τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Ετοιμάζει στατικές και γεωτεχνικές μελέτες για τεχνικά και οικοδομικά έργα, περιλαμβανομένων των λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφορών.

(β) Συλλέγει και επεξεργάζεται κυκλοφοριακά και άλλα στοιχεία φορτίων, χωρομετρικά και περιβαλλοντικά στοιχεία.

(γ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα που μελετούνται από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς, περιλαμβανομένων τευχών υπολογισμών, λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, εκτιμήσεων κόστους και εγγράφων προσφορών.

(δ) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων και την καταμέτρησή τους και διαχειρίζεται συμβόλαια έργων που του ανατίθενται.

(ε) Επιβλέπει σχετικές κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται από ιδιώτη εργολάβο στον τομέα ευθύνης του και υποστηρίζει το έργο του Μηχανικού του Έργου και του Συντονιστή της Μελέτης του Έργου.

(στ) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(ζ) Συντονίζει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές.

(η) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, περιλαμβανομένων και σχετικών λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να έχει πολύ καλή γνώση του Autocad και να μπορεί να χρησιμοποιεί τα προγράμματα στατικών που χρησιμοποιεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

(θ) Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και ετοιμάζει τις προβλεπόμενες εκθέσεις σε σχέση με τη συγχρηματοδότηση του έργου.

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.

(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(4) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία τεσσάρων χρόνων στην ετοιμασία στατικών μελετών για Τεχνικά ή/ και Οικοδομικά Έργα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) πιο πάνω.

(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πρόσθετη αποδεδειγμένη μεταπτυχιακή πείρα από την ελάχιστη απαιτούμενη όπως αναφέρεται πιο πάνω (παράγρ. 3(4)) ή/ και μεταπτυχιακή πείρα σε γεωτεχνικές μελέτες για τεχνικά έργα, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Ευθυμία Ομήρου στο τηλέφωνο 22806521. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

 

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Στην περίπτωση της γνώσης συγκεκριμένων λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (παράγρ. 2(η)), μπορεί να δοθεί προσωπική βεβαίωση με ρητή αναφορά στις μελέτες που ετοιμάστηκαν από τον αιτητή και με ποια λογισμικά προγράμματα ετοιμάστηκαν οι σχετικές μελέτες. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο κλπ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην εξειδικευμένη κατεύθυνση της πολιτικής μηχανικής που απαιτείται. Ειδικά όσον αφορά την πείρα σε μελέτες, μπορεί να ζητηθεί να υποβληθούν αντίγραφα των μελετών (τεύχη υπολογισμών και σχέδια) που να αποδεικνύουν τη σχετική πείρα.

Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, στον 3ον όροφο, στο Γραφείο αρ. 316 της κας Ευθυμίας Ομήρου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 19 Απριλίου 2021. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τις θέσεις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα)».

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Κατεύθυνσης Στατικών Μελετών για Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (Στατικών Μελετών για Τεχνικά ή/και Οικοδομικά Έργα).

2

Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μεταπτυχιακή Πείρα σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης (Στατικών Μελετών για Τεχνικά ή/ και Οικοδομικά Έργα) πέραν της ελάχιστης προαπαιτούμενης των τεσσάρων χρόνων.

1-16

1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα οκτώ χρόνια.

Επιπρόσθετη Μεταπτυχιακή Πείρα σε Γεωτεχνικές Μελέτες για Τεχνικά Έργα (π.χ. κατολισθήσεις, αντιστηρίξεις).

1-4

1 μονάδα για κάθε έξι συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια. Η παρούσα πείρα δεν μπορεί να προσμετρηθεί και για τη Μεταπτυχιακή Πείρα σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

 

Σημ.: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα:

(α) Ο χρόνος της Επιπρόσθετης Μεταπτυχιακής Πείρας σε Γεωτεχνικές Μελέτες για Τεχνικά Έργα.

(β) Ο χρόνος της Μεταπτυχιακής Πείρας σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης.

(γ) Ο γενικός χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών της Πολιτικής Μηχανικής.

 

Κύπρος, Λευκωσία