ΠΡΟΣΛΗΨΗ 25 ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΓΕΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ124595

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΓΕΣ

ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση είκοσι πέντε (25) Δικηγόρων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (στο εξής «ο/η Εργοδοτούμενος/η»), για περίοδο έξι (6) μηνών, με δυνατότητα τριών (3) ανανεώσεων, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας Α9, μειωμένη σύμφωνα με τον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

 

1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

1.1. Ο/Η Εργοδοτούμενος/η θα εκτελεί καθήκοντα Νομικού Λειτουργού, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του/της δίδονται όπως η παροχή γνωμοδοτήσεων, ο έλεγχος και η σύνταξη νομοθετημάτων και νομικών εγγράφων και η ενώπιον των Δικαστηρίων εμφάνιση σε υποθέσεις στις οποίες η Δημοκρατία είναι διάδικος.

1.2. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

2.1. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2.

2.2. Τριετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, με βάση το άρθρο 6Α του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2.

2.3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, με βάση τον ενδεικτικό κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων γνώσης γλωσσών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ.

2.4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2.5. Οι άρρενες αιτητές πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

2.6. Οι αιτητές πρέπει να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο.

 

3. AMOIBH:

3.1. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας Α9, με μειωμένη κλίμακα εισδοχής όπως προβλέπεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης. Ενδεικτικά, ο αρχικός 6μηνιαίος μεικτός μισθός, ανέρχεται στο ποσό των περίπου €13.858.

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

4.1. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρ. 6.6. της παρούσας Προκήρυξης, οι υποψήφιοι που θα κριθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της παρ. 2, θα κληθούν για προφορική εξέταση. Μετά το πέρας της προφορικής εξέτασης, θα ετοιμαστεί Πίνακας των υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, βάσει της μοριοδότησης των προσόντων και της απόδοσης των προσοντούχων υποψηφίων κατά την προφορική εξέταση που καθορίζονται στην παρ. 5 της παρούσας Προκήρυξης. Ο πίνακας που θα καταρτιστεί θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

4.2. Η απασχόληση των Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου ( στο εξής εργοδοτούμενοι) θα γίνει με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 4(2)(β) και 9(2) του Νόμου 70(Ι)/2016, με δυνατότητα μέχρι τριών (3) ανανεώσεων, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων, ως επαρκής. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η συνολική περίοδος απασχόλησης εργοδοτουμένου/ης δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

4.3. Οι εργοδοτούμενοι δυνατό να τοποθετηθούν από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

 

5. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α/Α

Προσόντα/Πείρα

Μόρια

Παρατηρήσεις

Α.

Διδακτορικό δίπλωμα στα νομικά.

2

Για κάθε Διδακτορικό στα νομικά

Β.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα νομικά, το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law και του Legal Practice Course.

1

Για κάθε Μεταπτυχιακό στα νομικά.

Γ.

Άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, πέραν της τριετούς απαιτουμένης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος (παρ. 2.2.), βάσει του άρθρου 6Α του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2.

0,5 – 3

0,5 μόρια για κάθε δώδεκα (12) επιπρόσθετους μήνες, με ανώτατο όριο τα έξι (6) χρόνια.

Δ.

Προφορική εξέταση.

1 – 4

Εξαίρετος: 4 μόρια.

Σχεδόν Εξαίρετος: 3 μόρια.

Πάρα Πολύ Καλός: 2 μόρια.

Πολύ Καλός: 1 μόριο.

Υποψήφιοι που θα αξιολογηθούν με βαθμολογία κατώτερη του Πολύ Καλός δεν θα λαμβάνουν κανένα μόριο.

Η τελική μοριοδότηση της απόδοσης κάθε υποψηφίου κατά την προφορική εξέταση θα προκύπτει από τον μέσο όρο των μορίων που θα αντιστοιχούν στις αξιολογήσεις που θα δίδονται από το κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, βάσει της πιο πάνω κλίμακας αξιολόγησης.

5.1. Κατάταξη σε σειρά προτεραιότητας ισοβαθμούντων υποψηφίων :

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μορίων, με βάση τον πιο πάνω πίνακα, προκύπτει ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων, τότε οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι θα κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια και με την ακόλουθη σειρά:

(α) Απόδοση κατά την προφορική εξέταση.

(β) Χρόνια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2., πέραν των τριών απαιτουμένων της παρ. 2.2.

 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

6.1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στο έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» (στο εξής η «Αίτηση»), το οποίο μπορούν να προμηθευτούν μέσω της ιστοσελίδας της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (www.law.gov.cy ^ Έντυπα/ Αιτήσεις), ή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

6.2. Η Αίτηση πρέπει να είναι ορθά συμπληρωμένη και να συνοδεύεται από τα αντίγραφα όλων των πιστοποι-ητικών/βεβαιώσεων που αφορούν τα απαιτούμενα και επιπρόσθετα προσόντα των ενδιαφερόμενων υποψηφίων (επαγγελματικά, ακαδημαϊκά ή/και άλλα). Επιπρόσθετα, στην Αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, καθώς και αντίγραφο Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από αντίγραφα των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, δελτίου πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6.3. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/2009), όπως έχει τροποποιηθεί, καλούνται όπως το δηλώσουν στην Αίτησή τους, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά αποδεικτικά ιατρικά τεκμήρια.

6.4. Η Αίτηση και τα αντίγραφα που καθορίζονται στην παρ. 6.2. ανωτέρω μπορούν να υποβληθούν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε ιδιοχείρως στα κεντρικά γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής της Αίτησης (Οδός Απελλή 1, Άγιοι Ομολογητές, 1403 Λευκωσία) (μέχρι τις 14:30 καθημερινά), είτε με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στην προαναφερθείσα διεύθυνση, αναγράφοντας ευκρινώς στο ηλεκτρονικό μήνυμα ή στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Αίτηση για τις 25 θέσεις Δικηγόρων ΕΟΧ».

6.5. Άτομα με αναπηρίες, τα οποία λόγω της φύσης της αναπηρίας τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν την Αίτησή τους με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 6.4. πιο πάνω, μπορούν να απευθυνθούν στα πιο κάτω τηλέφωνα ή ηλεκτρονική διεύθυνση (βλ. παρ. 6.8.), για περισσότερη καθοδήγηση.

6.6. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων είναι η 4η Μαΐου 2021, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των Αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι επίσης η 4η Μαΐου 2021 (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου).

6.7. Εκπρόθεσμες Αιτήσεις, ή Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι ορθά συμπληρωμένες, ή οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από τα αντίγραφα των πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που καθορίζονται στην παρ. 6.2. ανωτέρω, δεν θα εξετάζονται και θα απορρίπτονται.

6.8. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα 22889223 και 22889240, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

Κύπρος, Λευκωσία