ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Βιολόγοι – Φυσικοί – Χημικοί, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Reference Number: FJ126340

Περιγραφή Θέσης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΟΥ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Ιατροφυσικού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, η οποία αφορά τοποθέτηση ως εξής:

 

•   1 θέση – Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

 

Θα καταρτιστεί πίνακας διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης. Με βάση τον πίνακα θα γίνει η πλήρωση της θέσης που δημοσιεύεται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία καταρτισμού του πίνακα.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €32.947,41 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

 

Σημείωση:

Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών.

 

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

 • (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Φυσική, Ιατρική Φυσική, Βιο-Ιατρική Μηχανική.

(Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • (2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Φυσική, Ιατρική Φυσική, Βιο-Ιατρική Μηχανική.

 • (3) Εγγραφή στο Μητρώο Φυσικών Ιατρικής Κύπρου.

 • (4) Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) χρόνων σε ανάλογα καθήκοντα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

 • (5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 • (6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

Ο Ιατροφυσικός, αναφέρεται στον Ανώτερο Ιατροφυσικό, και υπό την επίβλεψή του παρέχει υπηρεσίες στα πιο κάτω πεδία:

 • (1) Στη φυσική της ακτινοδιαγνωστικής και επεμβατικής ακτινολογίας (εφαρμόζει και εποπτεύει το προγράμμα διασφάλισης ποιότητας απεικονιστικών συστημάτων ιοντίζουσας/μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, εφαρμόζει και εποπτεύει δοσιμετρία ασθενών, παραλαμβάνει ακτινολογικό εξοπλισμό).

 • (2) Στη φυσική της ακτινοθεραπείας (εφαρμόζει και εποπτεύει το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας ακτινο-θεραπευτικού εξοπλισμού, σχεδιάζει την ακτινοθεραπεία ασθενών με τη χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού, συνεργάζεται με Ογκολόγο – Ακτινοθεραπευτή και Τεχνολόγο Ακτινοθεραπευτή για την εξομοίωση/επιβεβαίωση σχεδίων ακτινοθεραπείας).

 • (3) Στη φυσική της πυρηνικής ιατρικής (εφαρμόζει και εποπτεύει το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας απεικονιστικών συστημάτων και μετρητών, εφαρμόζει και εποπτεύει δοσιμετρία ασθενών, παραλαμβάνει εξοπλισμό πυρηνικής ιατρικής).

 • (4) Στη φυσική της υγείας (εφαρμόζει και εποπτεύει πρακτικές δοσιμετρίας εργαζομένων με ιονίζουσα ακτινοβολία, εφαρμόζει και εποπτεύει το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας πρακτικών διακρίβωσης/βαθμονόμησης μετρητών ακτινοβολίας, μελέτες ακτινοπροστασίας / υπολογισμοί θωράκισης).

 • (5) Στην ιατρική πληροφορική (αναπτύσσει, εφαρμόζει και εποπτεύει συστημάτα αρχειοθέτησης και διακίνησης εικόνων PACS, εφαρμόζει και εποπτεύει το πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συστημάτων αρχειοθέτησης και διακίνησης εικόνων PACS, εφαρμόζει και εποπτεύει το πρότυπο DICOM).

 • (6) Στην εκπαίδευση (εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας ή/και άλλων σε θέματα σχετικά με τα ανωτέρω πεδία).

 • (7) Χειρίζεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και υπηρεσιακά οχήματα.

 • (8) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή συναφή με τα πιο πάνω.

 • (9) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

 

Σημειώσεις:

 • 1. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε με την εκτέλεση καθηκόντων που σχετίζονται άμεσα με τα καθήκοντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας της αντίστοιχης θέσης, Φυσικού Ιατρικής. Για τις παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας, ως σχετική πείρα θα αναγνωριστεί μόνο η πείρα που σχετίζεται άμεσα με τα καθήκοντα του σημείου (5) του σχεδίου υπηρεσίας και αναλυτικότερα:

(α)    Την ανάπτυξη, εφαρμογή και εποπτεία των συστημάτων αρχειοθέτησης και διακίνησης εικόνων PACS.

(β)    Την εφαρμογή και εποπτεία προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και καλής λειτουργίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συστημάτων αρχειοθέτησης και διακίνησης εικόνων PACS όπως οθόνες πρωτογενούς διάγνωσης και κλινικής αναφοράς, λογισμικών επεξεργασίας κ.ά.

(γ)    Την εφαρμογή και εποπτεία πληροφοριακών συστημάτων ακτινολογικών τμημάτων και τμημάτων πυρηνικής ιατρικής.

(δ)    Την εφαρμογή του προτύπου DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) σχετικά με διαχείριση, αποθήκευση, διακίνηση, εκτύπωση και παρουσίαση των ακτινολογικών εικόνων καθώς και για τη διασφάλιση της οπτικής συνέχειας των ιατρικών εικόνων στα συστήματα παρουσίασης και επεξεργασίας.

Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετράται.

 • 2. Οι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Νοσηλευτηρίου και εκτός καθορισμένου ωραρίου ή/και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002.

 • 3. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση.

 

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

 • (1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017».

 • (2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

 • (3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

 • (4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

 • (5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

 

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

 • (1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

  • (i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

  • (ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

 • (2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 • (3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

 

Ε. Υποβολή Αιτήσεων:

 • (1) Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy/job-position/ μέχρι την Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δε θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22060643 ή 22060646.

 • (2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Α, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα, καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 • (3) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται.

 •  
Κύπρος, Λευκωσία