1 θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Ιστορία της Τουρκίας  στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία:
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 2 μήνες
Reference Number: FJ133538

Περιγραφή Θέσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 84ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως και ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings). 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει. 

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού. 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Ιστορία της Τουρκίας» στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. 

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. 

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: 

www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. 

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Επίσημες Γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για την ως άνω θέση απαιτείται επαρκής γνώση της Ελληνικής και Τουρκικής Γλώσσας για εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης. 

Ο/Η υποψήφιος/α που θα εκλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγει έρευνα, να διδάσκει μαθήματα στο πιο πάνω γνωστικό αντικείμενο, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και να επιβλέπει Μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε: 

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €58.428,91- €78.798,61 

Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €44,410.28- €72.265,43 

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα Αγγλικά, σε μορφή PDF, μέχρι τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment 

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα. 

3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου. 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 

5. Ανασκόπηση Ερευνητικού Έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 3 σελίδες). 

6. Κατάλογο Δημοσιεύσεων. 

7. Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά). Η υποβολή αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων είναι προαιρετική για τη βαθμίδα του Λέκτορα. 

8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών από τους οποίους θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα), μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF. 

 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού). 

Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 

Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές. 

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22894146/55 ή μέσω email: [email protected]) ή στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών (+357 22893950).