ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Αποθηκάριοι – Logistics, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ135658

Περιγραφή Θέσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

 

Τίτλος: 

Αρ. Θέσεων: 

Κατηγορία: 

Αναφέρεται στην: 

Μισθολογική τοποθέτηση: 

Αποθηκάριος 

Μία (1) 

Μόνιμη Θέση 

Προϊσταμένη Υπηρεσίας 

Α2-5-7(ii) 

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Αποθηκάριου με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Ο μισθός της θέσης είναι: Α2:€15.109, 15.201, 15,293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439,16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18,544. Α5:€16.196,16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.053, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907. Α7 (ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 βάσει του Ν. 56(Ι)/2018, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από τον νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως ακολούθως: 

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας: 

1. Είναι υπεύθυνος/η για την παραλαβή, καταμέτρηση, έκδοση, ταξινόμηση και αποθήκευση υλικών/ειδών αποθήκης και έχει την ευθύνη ασφαλούς φύλαξής τους. 

2. Παραλαμβάνει και εκδίδει υλικά. 

3. Τηρεί αρχείο υλικών και σύστημα εντόπισης των αναγκών σε υλικά. 

4. Αγοράζει, μεταφέρει και μετακινεί υλικά. 

5. Διαχειρίζεται εξοπλισμό που είναι πεπαλαιωμένος/προς απόσυρση σύμφωνα με τις διαδικασίες. 

6. Είναι υπεύθυνος/η να διατηρεί την αποθήκη καθαρή και σε καλή κατάσταση, τηρώντας με σχολαστικότητα όλα τα μέτρα ασφαλείας. 

7. Τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας και όλους τους σχετικούς με τα καθήκοντά του κανονισμούς, κανόνες και οδηγίες. 

8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν. 1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

2. Να έχει καλή φυσική κατάσταση που να επιτρέπει την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. 

3. Να έχει ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία κειμένων, ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

4. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το πλαίσιο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας. 

6. Διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Νοείται ότι το Πανεπιστήμο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά αναγνώρισης ή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά θεωρεί αναγκαία, προς επιβεβαίωση όλων των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων και πλεονεκτημάτων. 

 

Σημειώσεις: 

1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως 2006. 

2. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία ή Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου. 

3. Ο όρος Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό πτυχίο ή τίτλο. 

4. Το μέλος προσωπικού που θα διοριστεί θα εργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο. 

5. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, το μέλος προσωπικού θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα του. 

 

6. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί- 

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα. ή 

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε εργοδοτηθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια». 

Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

7. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

(α) Σημ.: Αναφορικά με τους/τις υποψήφιους/ες – 

i. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και 

ii. ΟΙ οποίοι/ες, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, 

απαιτείται μόνο καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

(β) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

8. Το άτομο που θα διοριστεί θα τύχει ειδικής εκπαίδευσης έτσι ώστε αν είναι δυνατό σε διάστημα 3 ετών να πετύχει σε γραπτή εξέταση με θέμα το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλαμβανομένων και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. περί Προϋπολογισμού), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (περιλαμβανομένου του Ν. 38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους Κανονισμούς Υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο). Το ίδιο θα ισχύσει και για το υφιστάμενο Προσωπικό. 

9. Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλόγως της πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών ή/και επαγγελματικών προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτηση του στο ΤΕΠΑΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησης του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις που θα παραχωρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των μελών προσωπικού. 

10. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. 

11. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00. 

 

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον: 

(1) Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

(2) Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται. 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002236 / 25002087. 

 

Κύπρος, Λεμεσός

τοποθεσία