2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Reference Number: FJ135667

Περιγραφή Θέσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) 

 

Τίτλος: Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής) 

Αρ. Θέσεων: Μία (1) 

Κατηγορία: Μόνιμη Θέση 

Αναφέρεται στον/στην: Προϊστάμενο/Προϊστάμενη Υπηρεσίας 

Μισθολογική τοποθέτηση: Α8-10-11 

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου (Θέματα Πληροφορικής) με αρχική τοποθέτηση στη Λεμεσό. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Ο μισθός της θέσης είναι Κλίμακα: Α8: €24.500, €25.697, €26.894, €28.091, €29.288, €30.485, €31.682, €32.879, €34.076, €35.273, €36.470, €37.667, Α10: €34.284, €35.923, €37.562, €39.201, €40.840, €42.479, €44.118, €45.757, €47.396 και Α11: €40.525, €42.164, €43.803, €45.442, €47.081, €48.720, €50.359, €51.998, €53.637 βάσει του Ν. 56(Ι)/2018, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής: 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Υπό την εποπτεία του Προϊστάμενου Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας: 

1. Συμβάλλει στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό και εποπτεία των συστημάτων Πληροφορικής του Πανεπιστημίου. 

2. Μεριμνά για την προμήθεια, εγκατάσταση, ασφάλεια, διαμόρφωση, συμμετοχή, ανάλυση, σχεδιασμό, δοκιμή και την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πληροφοριακού εξοπλισμού. 

3. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στους χρήστες των συστημάτων χρησιμοποιώντας διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες και πρότυπα προβαίνει σε τεχνοοικονομικές μελέτες στην κατασκευή ή διαμόρφωση λογισμι-κού και ετοιμασία οδηγιών χρήσεως. 

4. Διεξάγει μελέτες σκοπιμότητας, διατηρεί αρχείο εργασιών, προβλημάτων και εξοπλισμού, συλλέγει και αναλύει στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, εκθέσεις και πρακτικά. 

5. Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διάφορων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανόμενων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία. 

6. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες της θέσης. 

7. Είναι υπεύθυνος/η για την ετοιμασία ή/και ανάληψη της ετοιμασίας μελετών σχεδίων για την υλοποίηση του ηλεκτρο-νικού Πανεπιστημίου (e-University). 

8. Συμμετέχει στην ετοιμασία και συγγραφή τεχνικών όρων, προδιαγραφών, εγχειριδίων και λοιπών βοηθημάτων και εγγράφων για την ανάπτυξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου (e-University). 

9. Αναλαμβάνει τη διαμόρφωση, σχεδίαση, προδιαγραφή, έρευνα τεχνολογίας και αγοράς, παραγγελία, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, ολοκλήρωση, χρήση, τεκμηρίωση, συντήρηση του εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού). 

10. Συμβάλλει στην ετοιμασία προδιαγραφών και αξιολόγησης προσφορών για την αγορά εξοπλισμού Συστημάτων πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

11. Συμβάλλει στη συνεχή ενημέρωση και επέκταση δραστηριοτήτων σε νέες τεχνολογίες όπως πληροφορική και τεχνολογία της γνώσης, μέσω σεμιναρίων, συνεχής μελέτης (εντύπων και ηλεκτρονικών). 

12. Έχει ικανότητα συνεργασίας και ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικό επίπεδο με την ομάδα της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

13. Σχεδιάζει και υλοποιεί, μαζί με άλλους/ες προγραμματιστές/τριες, διαγράμματα ροής και κώδικα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των τελικών χρηστών. 

14. Διασυνδέει λογισμικά/κώδικες υλοποιώντας διεπαφές. 

15. Επιλύει προβλήματα στο λογισμικό/κώδικα και υλοποιεί αναβαθμίσεις. 

16. Προτείνει και υλοποιεί βελτιώσεις στον κώδικα, στη βάση ανατροφοδότησης των τελικών χρηστών. 

17. Δημιουργεί εγχειρίδια χρήσης και άλλο επεξηγηματικό υλικό τόσο για τους τελικούς χρήστες όσο και για άλλους προγραμματιστές. 

18. Διεξάγει αλληλογραφία, ετοιμάζει πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις και υπομνήματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

 

 

 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σπουδών, ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα: 

Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Information Technology, Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Data Communications, Computer Science, Digital Engineering, Electronic Imaging, Management Information Systems). 

 

2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με το πλαίσιο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 

3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας. 

 

Δ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Κατοχή πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (επιπέδου master) ή ισότιμου προσόντος, διάρκειας ενός τουλάχιστον έτους. 

2. Διετής εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, μετά την απόκτηση του πρώτου πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα πιο κάτω θέματα: 

– Σχεδιασμό, ανάπτυξη λογισμικού, και ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών. 

– Αντικειμενοστρεφείς (object-oriented) γλώσσες προγραμματισμού (για παράδειγμα Java, C++, Python κ.ά.). 

– Εμπειρία σε ανάπτυξη, σχεδιασμό ή/και διαχείριση βάσεων δεδομένων (για παράδειγμα SQL Server, oracle, mysql κ.ά.). 

– Διασύνδεση λογισμικών/κώδικα (για παράδειγμα με χρήση APIs) με εξωτερικές υπηρεσίες ή/και άλλα συστήματα ή/και βάσεις δεδομένων. 

– Καλή γνώση linux/unix συστημάτων. 

– Καλή γνώση διαχείρισης και διαμόρφωσης application servers (για παράδειγμα apache, tomcat, nginx κ.ά.). 

– Εμπειρία σε ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και καλή γνώση CSS frameworks, jQuery, ajax. 

3. Πρόσθετη πείρα, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του πρώτου Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών ή ισότιμου προσόντος, σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης σε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

 

Σημείωση: Τα έτη που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 των πλεονεκτημάτων δε μετρούν σωρευτικά, αλλά ανεξάρτητα και δεν μπορεί το ένα να επικαλύπτει το άλλο. 

Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά αναγνώρισής ή/και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά θεωρεί αναγκαία, προς επιβεβαίωση όλων των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων και πλεονεκτημάτων. 

Σημειώσεις: 

1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στην Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 1998 έως 2006. 

2. Ο/Η κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Διοικητική Υπηρεσία ή στη Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου. 

3. Ο όρος πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή δίπλωμα καλύπτει και μεταπτυχιακό πτυχίο ή τίτλο ή δίπλωμα. 

4. Τo μέλoς προσωπικού που θα διοριστεί θα εργάζεται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε με σύστημα βάρδιας, είτε με ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο. 

5. Ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, το μέλος προσωπικού θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα καθήκοντά τους. 

6. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις αιτητές/ιες να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ). 

7. Το άτομο που θα διοριστεί θα τύχει ειδικής εκπαίδευσης έτσι ώστε αν είναι δυνατό σε διάστημα 3 ετών να πετύχει σε γραπτή εξέταση με θέμα το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Ίδρυσης και Λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλ. και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. περί Προϋπολογισμού), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (περιλ. του Ν. 38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους Κανονισμούς Υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο). Το ίδιο θα ισχύσει και για το υφιστάμενο Προσωπικό. 

8. Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλόγως της πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών και/ή επαγγελματικών προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτησή του στο ΤΠΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις που θα παραχωρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των υπαλλήλων. 

9. Οι υποψήφιες/οι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Νοείται ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί: 

(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα. ή 

(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια». 

Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές. 

10. Αιτητές/ιες οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση. 

11. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας: 

(α) Σημ.: Αναφορικά με τους/τις υποψήφιους/ιες – 

(ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και 

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

(β) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψήφιους/ιες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. 

12. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού. 

13. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00. 

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον: 

(1) Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

(2) Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική αίτηση. Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται. 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002236 / 25002087. 

 


 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

 

Η προκήρυξη για την πιο πάνω θέση η οποία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 2 Ιουλίου 2021 – Κύριο Μέρος, Τμήμα Α, Αριθμός Εφημερίδας 5360 και Αριθμός Προκήρυξης Θέσης 550, τροποποιείται ως ακολούθως:

  • ■ Ο αριθμός της κενής μόνιμης θέσης από μία (1) κενή μόνιμη θέση γίνεται συνολικά δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις.

  • ■ Το χρονικό πλαίσιο λήξης υποβολής αιτήσεων όχι αργότερα από την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 ώρα 13:00 γίνεται όχι αργότερα από την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00.

Όσοι/όσες έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο της προηγούμενης προκήρυξης που έγινε στις 2 Ιουλίου 2021, καλούνται να μην υποβάλουν εκ νέου αίτηση καθώς θεωρείται έγκυρη αυτή που έχει ήδη καταχωρηθεί.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (https://jobs.cut.ac.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα τηλέφωνα 25002236 / 25002087.

 

 

 


 

Κύπρος, Λεμεσός