Κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Λογιστές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ135675

Περιγραφή Θέσης

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ) 

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟY ΛΟΓΙΣΤΙΚΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΟY 

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 A5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και A7(ii): 22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στην μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. 

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 

 

Καθήκοντα και ευθύνες: 

(α) Εκτελεί λογιστικά/ελεγκτικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. 

(β) Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές δημοσιονομικές και λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς και ασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε δημόσια έσοδα και δαπάνες του ΚΟΔΑΠ. 

(γ) Είναι υπεύθυνος για την ετοιμασία της μισθοδοσίας των μελών του προσωπικού του ΚΟΔΑΠ και τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την πληρωμή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άλλων εισφορών εργοδότη και της φορολογίας του προσωπικού. 

(δ) Μεριμνά για τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν τράπεζες, φορολογικές και τελωνειακές αρχές και άλλους σχετικούς οργανισμούς. 

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 

Σημείωση: 

Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού. 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. 

(2) Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (Higher Accounting Examination) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. 

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Σημειώσεις: 

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). 

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους – 

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και 

(ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνον καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

 

Σημειώσεις: 

(1) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψηφίους σε μεταγενέστερο στάδιο. 

(2) Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση όπως προνοείται στο Νόμο για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6(Ι)/1998 μέχρι 2018 για θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α7. 

(3) Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα πρέπει να επιτύχει σε ενδοϋπηρεσιακές εξετάσεις στο Νόμο και τους Κανονισμούς του περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών Νόμου εντός τεσσάρων (4) ετών από τον διορισμό του. Σε περίπτωση που ο διοριζόμενος δεν επιτύχει στις εξετάσεις αυτές, θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι Κανονισμοί 25 και 26 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών. 

(4) Η ανέλιξη του υπαλλήλου στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης του, θα γίνεται νοουμένου ότι ο υπάλληλος έχει επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (3). 

(5) Ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΟΔΑΠ, ο υπάλληλος θα τυγχάνει ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθεί επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά του. 

 

Γενικές προϋποθέσεις διορισμού: 

Σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (α) έως (ζ) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 13 των περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2005 κανένας δεν διορίζεται σε θέση στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή εκτός εάν: 

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, νοουμένου ότι η θέση δεν έχει χαρακτηρισθεί, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων της Δημοκρατίας. 

Νοείται ότι σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 13 των περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2005 το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών, σε περίπτωση δε επιλογής του αυτό μπορεί να διοριστεί– 

– με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή 

– πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη Δημόσια υπηρεσία ή άλλο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια, 

(β) έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, 

(γ) έχει συμπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές νοουμένου ότι είναι πολίτης της Δημοκρατίας, 

(δ) είναι κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, 

(ε) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, 

(στ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση, και 

(ζ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους μέλους για πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα. 

Την παρούσα προκήρυξη διέπουν οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμοί του 2005 έως 2020 (Κ.Δ.Π.132/2005 και Κ.Δ.Π. 327/2020). 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ιδιόχειρα Αίτηση για διορισμό στο καθορισμένο έντυπο και να την υποβάλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο, Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, 2ος όροφος, Γραφείο 203, Ηρακλέους 27, 2040 Λευκωσία, είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι και την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 (τελευταία ημερομηνία προσωπικής παράδοσης ή ταχυδρόμησης). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, περιλαμβανομένου και αντιγράφου των σχετικών Κανονισμών, από τα Γραφεία του Οργανισμού στην παραπάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 22818100 ή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.kodap.org.cy

Να σημειωθεί ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του Νόμου Ν. 43(ΙΙ)/2018 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής. 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(Ι)/2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευμένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων. 

 

Κύπρος, Λευκωσία