Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Reference Number: FJ137894

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N.70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

 

I. Καθήκοντα και Ευθύνες

  1. Αναφέρεται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΤ) ή/και σε εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Λειτουργό της Υπηρεσίας.
  2. Ετοιμάζει, εφαρμόζει και διαχειρίζεται τα συγχρηματοδοτούμενα Σχέδια Χορηγιών υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.
  3. Αξιολογεί έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των Σχεδίων Χορηγιών για σκοπούς χρηματοδότησης.
  4. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων και της τήρησης των δεσμεύσεων περιλαμβανομένης και της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων.
  5. Παρέχει στο κοινό πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Σχέδια Χορηγιών.
  6. Ενημερώνει και επεξεργάζεται στοιχεία ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων για συγχρηματοδοτούμενα σχέδια/ έργα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
  7. Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.
  8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

 1. Απαιτούμενα προσόντα
  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Μηχανολογική Μηχανική.
  2. Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.
  3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας).

 

Σημειώσεις:

  1. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
  2. Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των

«Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

Γ.   Αναφορικά με τους υποψηφίους –

  1. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
  2. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα πιο κάτω προσόντα μοριοδότησης (δεν είναι απαραίτητα για διεκδίκηση της θέσης) αποτελούν πλεονέκτημα για κατάταξη των υποψηφίων με βάση τις μονάδες που καθορίζονται.

 

Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (πλεονέκτημα)

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ1

Ο βαθμός του διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο (Ι) απαιτούμενο προσόν της θέσης

2 – 5

Άριστα   5 μονάδες Λίαν Καλώς 2 μονάδες

Κ2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (επιπέδου μάστερ τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (Ι) πιο πάνω (απαιτούμενα προσόντα για τη θέση).

2.5

2.5 μονάδες εάν ο αιτητής κατέχει το πρόσθετο προσόν.

Η κατοχή πέραν του ενός Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μεταπτυχιακό που προσμετρείται έναντι απαιτούμενου προσόντος δεν δύναται να μοριοδοτηθεί.

Κ3

Πείρα Σχετική με την εφαρμογή, παρακολούθηση ή διαχείριση προγραμμάτων, σχεδίων χορηγιών ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία

1 – 6

1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) έτη.

Κ4

Πείρα σχετική με το οριζόμενο στην παράγραφο (Ι) απαιτούμενο ακαδημαϊκό προσόν της θέσης

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία

(3) έτη.

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα πιο κάτω:

 1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.
 2. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος (επιπέδου μάστερ τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο (Ι) πιο πάνω (απαιτούμενα προσόντα για τη θέση).
 3. Η συνολική πείρα σχετική με την εφαρμογή, παρακολούθηση ή διαχείριση προγραμμάτων, σχεδίων χορηγιών ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία.
 4. Η συνολική πείρα σχετική με το οριζόμενο στην παράγραφο (Ι) απαιτούμενο ακαδημαϊκό προσόν της θέσης. Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

 

Σημειώσεις:

 1. Για τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα απαιτούμενα αποδεικτικά. Τονίζεται ότι προσόντα που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης των υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
 2. Σε περίπτωση κατοχής ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν της εκάστοτε θέσης, με την αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισοτιμίας, που να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή αίτησης, εκδομένο από επίσημο φορέα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων.
 3. Η κατοχή σχετικής πείρας θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση / βαθμολόγηση του υποψηφίου νοούμενου ότι αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος με το οποίο πληρείται το απαιτούμενο στην παράγραφο 1 προσόν.
 4. Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω: (α) αποδεικτικών της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (YKA) (όπως αναλυτική κατάσταση αποδοχών ανά εργοδότη ανά έτος) τα οποία να επιβεβαιώνουν τις σχετικές περιόδους εργοδότησης και (β) βεβαιώσεων ή/και συμβολαίων εργοδότησης τα οποία να αποδεικνύουν την κατοχή πείρας στους τομείς/τεχνολογίες που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα ή/και κριτήρια αξιολόγησης. Οι βεβαιώσεις / συμβόλαια εργοδότησης θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση/ρόλο την οποία κατείχε ο υποψήφιος, τη χρονική διάρκεια με ημερομηνίες – μήνα/έτος και τα καθήκοντα/έργα/τεχνολογίες για να τεκμηριώνουν επαρκώς την κατοχή της απαιτούμενης γνώσης/πείρας. Για τεκμηρίωση σχετικής πείρας που αποκτήθηκε από εργοδότηση στο εξωτερικό απαιτείται προσκόμιση μόνο των σχετικών βεβαιώσεων ή/και συμβολαίων εργοδότησης (όπως αναφέρεται στο (β) πιο πάνω).
 5. Ακεραιότητα χαρακτήρα (δύναται να ζητηθεί πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου κατά το στάδιο υπογραφής σύμβασης εργοδότησης).
 6. Το μισθολογικό κόστος για τους εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 7. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού 2018, Νόμος του 2017 (Ν.51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.
 8. Η μέγιστη περίοδος εργοδότησης είναι μέχρι τις 31/12/2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δύο (2) έτη, εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει νωρίτερα. Σε περίπτωση που τo έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003. Θέση που κενώνεται δύναται, τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας Ν. 70(Ι)/2016, να αναπληρώνεται κάθε φορά με νέα πρόσληψη υποψηφίου που θα αποδέχεται τη θέση η οποία θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων που βρίσκεται σε ισχύ.
 9. Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
 10. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.
 11. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
 12. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας την «Αίτηση Απασχόλησης ΕΟΧ/ΥΕΕΒ/ΥΒΤ – Μηχανολόγοι Μηχανικοί» – για τις θέσεις της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (http://www.meci.gov.cy/sit/).
 13. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 14. Όσα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα εκτός από τα Ελληνικά ή Αγγλικά, θα πρέπει να παρουσιαστούν σε πιστοποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά.
 15. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή μέχρι και τις 16/08/2021, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία. Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι αιτήσεις με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 16/08/2021. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (για τη θέση Μηχανολόγου Μηχανικού)».
 16. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς: Έλενα Ρούσου  (τηλ. 22867149, e-mail: [email protected]). Ανδρέας Λιζίδης  (τηλ. 22867148, e-mail: [email protected]).

 

Κύπρος, Λευκωσία