Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ137898

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N. 70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας για τις πιο κάτω θέσεις:

 1. Θέσεις

Οι θέσεις αφορούν δύο (2) Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου με ειδικότητα στην Πληροφορική ως εξής:

1.1 Μία (θέση #1) με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής πληροφορικής – Front-End Web developer» και

1.2 Μία (θέση #2) με εξειδίκευση ως «Προγραμματιστής πληροφορικής – Back-End Developer».

 

2. Καθήκοντα

2.1 Αναφέρεται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΤ) ή/και σε εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Λειτουργό της Υπηρεσίας.

2.2 Συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά τη Μονάδα Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών της ΥΒΤ εκτελώντας ανασχεδιασμό, μηχανογράφηση, ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ.

2.3 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή, συντήρηση, διαχείριση, υποστήριξη, βελτίωση ή/και επέκταση της πληροφορικής ή/και συστημάτων πληροφορικής για τις ανάγκες του ΥΕΕΒ με βάση καθορισμένα πρότυπα ή/και μεθοδολογίες. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

2.3.1 Υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ

2.3.2 Εκπαίδευση χρηστών, διαχειριστών, προγραμματιστών

2.4 Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής των Ταμείων.

2.5 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα

 

Α. Για τη θέση #1 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Front-End Web developer”

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων: Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληρο- φορικής.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Σημειώσεις:

  1. Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
  2. Αναφορικά με τους υποψηφίους:
   1. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
   2. οι οποίοι, δυνάμει του ΄Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα πιο κάτω προσόντα μοριοδότησης (δεν είναι απαραίτητα για διεκδίκηση της θέσης) αποτελούν πλεονέκτημα για κατάταξη των υποψηφίων με βάση τις μονάδες που καθορίζονται.

 

 

Α/Α

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (πλεονέκτημα)

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ1

Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν

2 – 5

Άριστα 5 μονάδες Λίαν Καλώς 2 μονάδες

Κ2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα (επιπέδου μάστερ τουλάχιστον) σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν

2.5

Η κατοχή πέραν του ενός Μετα- πτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κ3

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής, σε ρόλο

«front-end web developer» (HTML5, CSS3, JavaScript, Browser development tools)

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) έτη

Κ4

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε framework REACT

1 – 6

1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) έτη

Κ5

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε .NET / C#

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) έτη

Κ6

Πείρα σε SQL ή/και ORM frameworks ή/και EntityFramework

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) χρόνια

Κ7

Πιστοποίηση Microsoft Certified Developer σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C# and/or .NET, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services, Querying Data with Transact-SQL

 

1.5

Η κατοχή πέραν της μίας Πιστοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα πιο κάτω:

 1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.
 2. Η συνολική πείρα σε ρόλο «front-end web developer».
 3. Η συνολική πείρα σε framework REACT.
 4. Η συνολική πείρα σε .NET / C#.

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

 

B. Για τη θέση #2 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Back-End developer”

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, τουλάχιστον τριετούς φοίτησης σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο, σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων:

Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής.

 1. Πολύ καλή γνώση των πιο κάτω τεχνολογιών/λογισμικών προγραμματισμού με κατοχή της αντίστοιχης ελάχιστης πείρας:
  1. Back-end development σε .NET / C# με ελάχιστη πείρα ενός (1) έτους.
  2. SQL / T-SQL με ελάχιστη πείρα ενός (1) έτους.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Σημειώσεις:

 1. Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους/τις υποψηφίους/ες είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων, είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
 2. Αναφορικά με τους υποψηφίους:
  1. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
  2. οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

 

Τα πιο κάτω προσόντα μοριοδότησης (δεν είναι απαραίτητα για διεκδίκηση της θέσης) αποτελούν πλεονέκτημα για κατάταξη των υποψηφίων με βάση τις μονάδες που καθορίζονται.

 

 

 

Α/Α

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κ1

Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν

2 – 5

Άριστα 5 μονάδες Λίαν Καλώς 2 μονάδες

Κ2

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε ένα τουλάχιστον από τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν

2.5

Η κατοχή πέραν του ενός Μετα- πτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

Κ3

Πρόσθετη πείρα Back-end development, πέραν της ελάχιστης που απαιτείται, σε.NET / C#

1 – 6

1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) έτη

Κ4

Πρόσθετη πείρα Back-end development, πέραν της ελάχιστης που απαιτείται, σε SQL / T.SQL

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες μέγιστο τα τρία

(3) χρόνια

Κ5

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε Entity Framework

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) χρόνια

Κ6

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε Framework REACT

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) χρόνια

Κ7

Πείρα προγραμματιστή πληροφορικής σε HTML5, CSS3, JavaScript και Browser development tools.

0,5 – 3

0,5 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστο τα τρία (3) χρόνια

Κ8

Πιστοποίηση Microsoft Certified Developer σε οποιαδήποτε από τα ακόλουθα: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Programming in C# and/or .NET, Developing ASP.NET MVC Web Applications, Developing Microsoft Azure and Web Services, Querying Data with Transact-SQL

 

1.5

Η κατοχή πέραν της μίας Πιστοποίησης δεν λαμβάνεται υπόψη

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα πιο κάτω:

 1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος
 2. Η συνολική πείρα σε .NET / C#
 3. Η συνολική πείρα σε SQL / T.SQL
 4. Η συνολική πείρα σε Entity Framework
 5. Η συνολική πείρα σε Framework REACT

 

Σε περίπτωση περαιτέρω ισοβαθμίας των υποψήφιων, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.

 

Σημειώσεις:

 1. Για τεκμηρίωση της πλήρωσης των απαιτήσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τα απαιτούμενα αποδεικτικά. Τονίζεται ότι προσόντα που δεν τεκμηριώνονται επαρκώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης των υποψηφίων. Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.
 1. Σε περίπτωση κατοχής ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 1 απαιτούμενο προσόν της εκάστοτε θέσης, με την αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισοτιμίας, που να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή αίτησης, εκδομένο από επίσημο φορέα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων.
 2. Η κατοχή σχετικής πείρας θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση / βαθμολόγηση του υποψηφίου νοούμενου ότι αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος με το οποίο πληρείται το απαιτούμενο στην παράγραφο 1 προσόν.
 3. Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω: (α) αποδεικτικών της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (YKA) (όπως αναλυτική κατάσταση αποδοχών ανά εργοδότη ανά έτος) τα οποία να επιβεβαιώνουν τις σχετικές περιόδους εργοδότησης και (β) βεβαιώσεων ή/και συμβολαίων εργοδότησης τα οποία να αποδεικνύουν την κατοχή πείρας στους τομείς/τεχνολογίες που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα ή/και κριτήρια αξιολόγησης. Οι βεβαιώσεις / συμβόλαια εργοδότησης θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση/ρόλο την οποία κατείχε ο υποψήφιος, τη χρονική διάρκεια με ημερομηνίες – μήνα/έτος και τα καθήκοντα/έργα/τεχνολογίες για να τεκμηριώνουν επαρκώς την κατοχή της απαιτούμενης γνώσης/πείρας. Για τεκμηρίωση σχετικής πείρας που αποκτήθηκε από εργοδότηση στο εξωτερικό απαιτείται προσκόμιση μόνο των σχετικών βεβαιώσεων ή/και συμβολαίων εργοδότησης (όπως αναφέρεται στο (β) πιο πάνω).
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα (δύναται να ζητηθεί πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου κατά το στάδιο υπογραφής σύμβασης εργοδότησης).
 5. Το μισθολογικό κόστος για τους δύο (2) εργοδοτούμενους ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 6. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού 2018, Νόμος του 2017 (Ν. 51(ΙΙ)/2017) και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.
 7. Η μέγιστη περίοδος εργοδότησης είναι μέχρι τις 31/12/2027 με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δύο (2) έτη, εκτός εάν το έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει νωρίτερα. Σε περίπτωση που τo έργο ολοκληρωθεί ή/και η ανάγκη παύσει πριν τη λήξη της σύμβασης απασχόλησης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003. Θέση που κενώνεται δύναται, τηρουμένης της σχετικής νομοθεσίας Ν. 70(Ι)/2016, να αναπληρώνεται κάθε φορά με νέα πρόσληψη υποψηφίου που θα αποδέχεται τη θέση η οποία θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων που βρίσκεται σε ισχύ.
 8. Η χρονική περίοδος απασχόλησης που θα καλύπτεται από τη σύμβαση, δεν θα προσμετρείται για σκοπούς μετατροπής της σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
 9. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.
 10. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές.
 11. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας την «Αίτηση Απασχόλησης ΕΟΧ/ΥΕΕΒ/ΥΒΤ – Προγραμματιστές πληροφορικής» – για τις θέσεις της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με ειδικότητα στην Πληροφορική, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (http://www.meci.gov.cy/sit/).
 12. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία παραστατικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.). Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 13. Όσα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα εκτός από τα Ελληνικά ή Αγγλικά, θα πρέπει να παρουσιαστούν σε πιστοποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά.
 14. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή μέχρι και τις 16/08/2021, στη διεύθυνση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία. Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι αιτήσεις με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 16/08/2021. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (Ειδικότητα στην Πληροφορική – για τη θέση #1 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Front-End Web developer” ή/και θέση #2 Προγραμματιστής πληροφορικής – “Back-End developer”)».
 15. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς: Έλενα Ρούσου (τηλ. 22867149, e-mail: [email protected])Κωνσταντίνος Πυρκεττής (τηλ. 22867305, e-mail: [email protected])

 

Κύπρος, Λευκωσία