Κενή μόνιμη θέση Διευθυντή, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 μήνα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ140377

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή, στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Ο μισθός της θέσης είναι Α15: €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813 και Α16: €71.020, 73.640, 76.260, 78.880, 81.500, 84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Συμβουλεύει και βοηθά τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων του, κατά τρόπο, ως ήθελε εκάστοτε αποφασίζει ο Επίτροπος.

(β) Ενεργεί σύμφωνα με οδηγίες του Επιτρόπου για την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθώς και για την εφαρμογή της εκάστοτε σε ισχύ περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νομοθεσίας.

(γ) Εφαρμόζει στις τηλεπικοινωνίες και στα ταχυδρομεία το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που του διαβιβάζεται από τον Επίτροπο.

(δ) Ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

(ε) Εκτελεί/ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα του ανατεθούν από τον Επίτροπο.

Σημ.: Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα εργάζεται όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Γραφείου, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου του Γραφείου.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος η ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρονική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική περιλαμβανομένης και της Μηχανικής της Πληροφορικής.

Σημ.:(Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Εγγεγραμμένο μέλος στο ΕΤΕΚ στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης με βάση τη σχετική νομοθεσία.

(3) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα σχετικά με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

(4) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα τηλεπικοινωνιών, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε διευθυντικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

(5) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις τηλεπικοινωνίες/ταχυδρομεία νομοθεσίας.

(6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(7) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

  • (1) Η κατοχή της γλώσσας στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων με βάση την τελευταία σχετική Εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

  • (2) Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

  • (3) Ο υπάλληλος που θα διοριστεί θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Γραφείου, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου του Γραφείου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την Αίτηση «ΓΕΡΗΕΤ 1», που βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο:

https://ocecpr.ee.cy/sites/default/files/ec_announc_etisigiadiorismoentypogeriet1_gr_22-04-2016-kv.pdf.pdf, και να επισυνάψουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, με αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που αφορούν τα προσόντα και την πείρα τους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση Διευθυντή – ΓΕΡΗΕΤ, Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου» και να παραδοθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Γραφείο του

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση, Ηλιουπόλεως 12, Ταχυδρομική Θυρίδα 24412, 1704 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Επιτρόπου για τη Ρύθμιση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στο τηλέφωνο +357 22693000.

 

Κύπρος, Λευκωσία