ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Ελεγκτές, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λάρνακα
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Reference Number: FJ143190

Περιγραφή Θέσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

 

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α9: €30.414, €31880, €33.346, €34.812, €36.279, €37.745, €39.211, €40.677, €42.143, Α11: €40.526, €42.165, €43.804, €45.443, €47.081, €48.720, €50.359, €51.997, €53.636, και Α12: €44.968, €47.070, €49.173, €51.275, €53.377, €55.480, €57.582, €59.684 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία και επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

 

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

2.1 Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Υπεύθυνος για:

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

(β) Την καθιέρωση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη βελτίωση τούτου, τη διασφάλιση της διαφύλαξης περιουσιακών στοιχείων, την ετοιμασία μελετών και την υποβολή εισηγήσεων για τρόπους μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων του Συμβουλίου, καθώς και τη διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου σε όλα τα Τμήματα του Συμβουλίου.

(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2.2 Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

  • (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

  • (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

  •  

(4) Διετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση των προσόντων τα οποία προαπαιτούνται για την εγγραφή στο (1) πιο πάνω ή κατοχή του τίτλου Εγκεκριμένου Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor), αποτελεί πλεονέκτημα.

  •  

3. Σύμφωνα με τον κανονισμό 10(1) των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 έως 2020, κανένα πρόσωπο δε διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου, εκτός αν (α) είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) έχει συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο μπορεί σε ειδική περίπτωση να προβεί στον διορισμό με σύμβαση με ορισμένη χρονική διάρκεια προσώπου το οποίο δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και εφόσον η ειδική αυτή περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το υφιστάμενο προσωπικό.

 

4. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες των περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2009 και 2018, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση.

 

5. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου στην οδό Α. Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, καθώς και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και να παραδοθούν με το χέρι στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 2.2 πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα, όπου θα πρέπει να καταγράφονται οι ημερομηνίες απασχόλησης και τα καθήκοντα. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόντα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση.

Τα πρωτότυπα των υποβληθέντων πιστοποιητικών και, στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στην αίτηση αναπηρία, τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας, θα πρέπει να παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό 18 των περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1996 – 2020, το Συμβούλιο θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή ή προφορική εξέταση, ή και στις δύο. Σε περίπτωση διεξαγωγής γραπτής εξέτασης το Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την προκαταβολή τέλους €50 για τη συμμετοχή υποψηφίου στην εξέταση.

 

 

Κύπρος, Λάρνακα