ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Reference Number: FJ144418

Περιγραφή Θέσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Διοικητικού Λειτουργού (Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα: Συνδυασμένες Κλίμακες Α8 – Α10 – Α11. Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για αποπαγοποίηση της και τη μετέπειτα γραπτή πρόταση του Διευθυντή.

Με βάση το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης έχουν ως εξής:

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

(1) Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες των διάφορων υπηρεσιών του Συμβουλίου. Για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά, υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

(2) Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές Επιστήμες, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία.

Σημείωση: ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο,

ή

(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ:

Σύμφωνα με τους περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) (Όρους Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην υπηρεσία του Συμβουλίου εκτός εάν:

(α) Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για άρρενα υποψήφιο, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί μόνιμα από αυτές,

(γ) κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης,

(δ)  δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,

(ε)  δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από το Συμβούλιο ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πειθαρχικό παράπτωμα,

(στ) πιστοποιείται από ιατρικό λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Οι υποψήφιοι που θα ικανοποιούν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα και τις άλλες προϋποθέσεις διορισμού θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτή και προφορική εξέταση, όπως καθορίστηκε από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Η γραπτή εξέταση θα αποτελείται από ένα ειδικό θέμα με ερωτήσεις ανάπτυξης θεμάτων στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου και να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη “Αίτηση για διορισμό στη Θέση Διοικητικού Λειτουργού”, στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται στο Ισόγειο των Γραφείων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, 3012 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, όχι αργότερα της Παρασκευής, 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2μ.μ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

Στην αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως καθώς και όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα αναφορικά με την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων της θέσης καθώς και των λοιπών προϋποθέσεων διορισμού. Τα πρωτότυπα δυνατό να ζητηθούν σε κατοπινό στάδιο για έλεγχο. Αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και/ή βεβαιώσεις που αναφέρονται πιο πάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο επιτυχών ταυτόχρονα με την αποδοχή της θέσης θα πρέπει να παρουσιάσει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό υγείας, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την κατάθεσή τους. Τα πιο πάνω δεν απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησης.

Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα www.wbl.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συμβουλίου στα τηλέφωνα 25830158, 25830157 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Κύπρος, Λεμεσός