Κενή Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Γραμματειακά, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ145472

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ)

 

Από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α2: €1.831,62 χ €92,26 – €2.937,74, Α5: €2.417,67 χ 153,77 -4.262,91 και Α7(ιι): €3.588,06 χ 179,40 – 5.740,86 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2021, Νόμος 29(11)72021 που αφορά στη μείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

(α) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα οπουδήποτε στον Οργανισμό.

(β) Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

(γ) Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

(δ) Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων, όπου τούτο χρειάζεται, περιλαμβανομένων καταμετρήσεων και ελέγχου περιουσιακών στοιχείων και καταναλώσιμων υλικών.

(ε) Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του νομοθεσίας.

(στ) Βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων και διεξάγει επιτόπιες έρευνες, όπου χρειάζεται.

(ζ) Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

(η) Εκτελεί καθήκοντα ιδιαίτερας Γραμματέας.

(θ) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Οργανισμού.

(ι) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακά εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του, περιλαμβανόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(ια) Σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό της Κλίμακας Α7+2 δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα υπεύθυνου αρχείου.

(ιβ) Βοηθά στη διεξαγωγή της αλληλογραφίας.

(ιγ) Όταν του ανατεθεί, χειρίζεται το σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου.

(ιδ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Σημ.: Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

(1)   Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(2)    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

(3)    Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4)   Όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει:

(α) Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρινόταν ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών, ή/και

(β) σε εξετάσεις που διεξάγονται ή αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας:

(i) στην ελληνική και αγγλική δακτυλογραφία με ταχύτητα 35 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό, ή/και (ii) στην ελληνική και αγγλική στενογραφία με ταχύτητα 80 τουλάχιστον λέξεις κατά λεπτό.

 

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.   Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου.

2.   Τα προσόντα που αναφέρονται στην παρ. (4) πιο πάνω θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.

3.   Οι διοριζόμενοι θα πρέπει όπως μέσα σε δύο χρόνια από το διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, επιτύχουν σε ενδοτμηματικές εξετάσεις σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, όπως ήθελε καθοριστεί από τον Οργανισμό.

4.   Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση αυτή κατά την 1.1.1997:

(α) Θα προχωρούν από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α2 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α5 και στη συνέχεια από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7+2, μόλις φθάσουν στο σημείο της Κλίμακας Α5 που αντιστοιχεί με την αφετηρία της Κλίμακας Α7+2. Αν, όμως, ευρίσκοντο σε σημείο της Κλίμακας Α2 ψηλότερο από την αφετηρία της Κλίμακας Α5 θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην Κλίμακα Α5 με βάση το μισθό τους στην Κλίμακα Α2. Ανάλογη ρύθμιση θα γίνεται και για εκείνους που ευρίσκοντο σε σημείο της Κλίμακας Α5 ψηλότερο από την αφετηρία της Κλίμακας Α7+2 και θα τοποθετούνται από την εν λόγω ημερομηνία στην Κλίμακα Α7+2 με βάση το μισθό τους στην Κλίμακα Α5.

(β) Θα παίρνουν μια προσαύξηση με την ένταξή τους στην Κλίμακα Α7+2 η οποία αντιστοιχεί με την προσαύξηση που θα έπαιρναν κατά την προαγωγή τους στην προηγούμενη θέση Γραφέα, 1ης Τάξης (Κλίμακα Α7).

Σημ.: Ο όρος «υπάλληλος» περιλαμβάνει και έκτακτους υπαλλήλους που εκτελούσαν τα καθήκοντα της θέσης κατά την εν λόγω ημερομηνία, η ανέλιξή τους, όμως, με βάση τις πρόνοιες της Σημείωσης αυτής θα γίνεται από την ημερομηνία διορισμού τους στην αντίστοιχη οργανική θέση.

5.   Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 και στη συνέχεια στην Κλίμακα Α7+2, θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 3.

6.   Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

7.   Οι υποψήφιοι για τη θέση αυτή θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση, σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021.

8.   Στη γραπτή εξέταση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στο ΘΟΚ και κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση. Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθεί και σε προφορική εξέταση αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, που είναι ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί. Αν ο αριθμός των επττυχόντων είναι μικρότερος, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση. Νοείται ότι, αν υπάρχουν επιτυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη γραπτή εξέταση και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε μόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του τριπλάσιου των κενών θέσεων, καλούνται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό καλείται μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων από το τριπλάσιο των κενών θέσεων.

9.   Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 και στη συνέχεια στην Κλίμακα Α7 θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση αρ. 3 του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης.

10.  Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

11.  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

12.  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους στο Αρχείο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 9, 3ος όροφος, 1096 Λευκωσία και θα παραλαμβάνουν απόδειξη.

13.  Στην Αίτηση πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

14.  Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 στις 13:00.

15.  Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κενών θέσεων.

16.  Αναφορικά με την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Επίσης, η ύλη και οι λεπτομέρειες της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

17.  Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, θα πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της αίτησης διορισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

18.  Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.2. πιο πάνω, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους μέσω αποδεκτών τεκμηρίων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης ως και τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης δείτε πιο κάτω:

  • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ► ΕΔΩ
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΝΤΩΝ ► ΕΔΩ
  • ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – Β. ΓΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ► ΕΔΩ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ – ΕΝΤΥΠΟ ► ΕΔΩ

 

Κύπρος, Λευκωσία