2 ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση, Κοινωνικές / Πολιτικές Επιστήμες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 7 ημέρες
Reference Number: FJ145653

Περιγραφή Θέσης

ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση

(2) Θέσεις Βρεφοκόμου/ Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λευκωσίας

 

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €14,300  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την επαφή, τη φροντίδα και την εκπαίδευση βρεφών και παιδιών που φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους σε Χώρους Φιλοξενίας, λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Είναι με κυλιόμενό ωράριο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 38-40 ώρες εβδομαδιαίος. Ο/Η λειτουργός καλείται να παρουσιαστεί οποιαδήποτε ώρα/ημέρα κριθεί αναγκαία η παρουσία του για φύλαξη παιδιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) των παιδιών, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
 2. Παρέχει φροντίδα σε βρέφη, νήπια και παιδιά σε θέματα ατομικής υγιεινής και διατροφής
 3. Αναλαμβάνει και Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων , βρεφών και παιδιών
 4. Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 5. Υποβοηθά στην ετοιμασία του φαγητού και στο τάισμα βρεφών και νηπίων όπου χρειάζεται
 6. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων των παιδιών.
 7. Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 8. Σχεδιάζει και Υλοποιεί πρόγραμμα αγωγής και δραστηριοτήτων για τα παιδιά ( πχ Γλωσσική εξέλιξη , Ζωγραφική , Κολάζ , Κατασκευές , Θεατρικό παιχνίδι , Λογοτεχνία, Χειροτεχνία, Μουσική , Περιβαλλοντική αγωγή ,Αισθητηριακή αγωγή , Διατροφή,  Κουκλοθέατρο, Χορός , Επιτραπέζια, κλπ) με στόχο τη δημιουργική απασχόληση
 9. Υποβοηθάει στο διάβασμα
 10. Παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση στις μητέρες για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον/η υπεύθυνο/η προϊστάμενο και λειτουργό της περίπτωσης.
 11. Αναλαμβάνει την επίβλεψη των παιδιών σε περιπτώσεις όπου οι μητέρες χρειάζεται να μετακινηθούν από τους Χώρους Φιλοξενίας ( πχ Εργασία, εξωτερικές εργασίες, νοσηλεία κλπ).
 12. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού
 13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Επιστημονική  Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη  του Χώρου Φιλοξενίας .

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α) Δίπλωμα ή Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Ίδρυμα της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

(γ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(δ) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

 

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ) Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

 

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ)  Βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη ότι δεν τελούν υπό    πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεων Νόμο, Κεφ.5.

(δ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 

 

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Σπίτι της Γυναίκας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

 

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

 

 1. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία σε κλειστό φάκελο: 

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(γ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(δ) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(ε) Βιογραφικό Σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε κλειστό φάκελο ο οποίος :

(α) θα παραδίδεται  ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΠΑΒΟ (Λεωφ. Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία ), με παραλαβή αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για θέση Λειτουργού ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 24 Σεπτέμβριου 2021, ώρα 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

Κύπρος, Λευκωσία