4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 ημέρες
Λήγει σε 7 ημέρες
Reference Number: FJ146513

Περιγραφή Θέσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Τίτλος Θέσης:   Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Αρ. Θέσεων:     Τέσσερεις (4)

Κατηγορία:      Συμβόλαιο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2022

Πλήρους απασχόλησης (38 ώρες/εβδομάδα) σε μέρες και ώρες που καθορίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλόγως των αναγκών του.

Απολαβές:       €1.055,32 (Το ποσό αυτό αποτελεί ακαθάριστο μισθό και

καταβάλλεται επιπλέον 13ος μισθός κατ’ αναλογία της περιόδου απασχόλησης εντός του έτους)

Τόπος Εργασίας: Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστημιούπολη, Λευκωσία

Έναρξη:        Σεπτέμβριος 2021

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου πλήρους απασχόλησης (38 ώρες/ εβδομάδα) στο Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι θέσεις θα είναι υπό καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου καθορίζονται ως εξής:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Προσχολική Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης της Σχολικής Εμπειρίας σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία της Κύπρου/Ελλάδας.

2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

 • 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε οποιοδήποτε αντικείμενο των Επιστημών της Αγωγής ή στην Ψυχολογία (Εκπαιδευτική/Εξελικτική).

 • 2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας.

 • 3. Διδακτική πείρα τουλάχιστον 1 έτους σε βρεφοκομικούς σταθμούς ή/και νηπιαγωγεία.

 • 4. Πολύ καλή γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word/Excel) και διαδικτύου.

 • 3. Δίπλωμα ή πτυχίο στη μουσική, το χορό ή τα εικαστικά.

Ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά: Εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εμπειρική κατάρτιση, χρειάζεται να διαθέτει οξυδέρκεια, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, δημιουργικότητα, αναλυτική σκέψη, καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Υπό την εποπτεία της Υπεύθυνης και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σχολείου:

 • 1. Προετοιμάζει προγραμματισμό με βάση τις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των παιδιών της τάξης ή της συγκεκριμένης ηλικίας με την οποία εργάζεται και αναλαμβάνει την εφαρμογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ακολουθώντας το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

 • 2. Καταγράφει σε ειδικά έντυπα και εκθέσεις πληροφορίες αναφορικά με τη μαθησιακή και αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, σύμφωνα με την πολιτική του Σχολείου.

 • 3. Αναπτύσσει και εφαρμόζει μαθησιακά προγράμματα στο μικροεπίπεδο της τάξης, όπου και όταν χρειαστεί.

 • 4. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα των παιδιών εντός και εκτός του χώρου του Νηπιαγωγείου (εσωτερικό και εξωτερικό χώρο) δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των παιδιών και πάντα σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

 • 5. Βοηθά στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία τομέων εργασίας του σχολείου.

 • 6. Συμμετέχει σε όλες τις προγραμματισμένες συνεδρίες και τους εορτασμούς του σχολείου.

 • 7. Συμμετέχει ενεργά σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, τα οποία αποφασίζο-νται από το Επιστημονικό Συμβούλιο.

 • 8. Εργάζεται με ευέλικτο ωράριο, το οποίο καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και το οποίο δεν υπερβαίνει τις 38 ώρες εβδομαδιαίως. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται εορτές και εκδηλώσεις του Νηπιαγωγείου σε μη εργάσιμο χρόνο.

 • 9. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τη Διεύθυνση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ακόλουθα:

 • 1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 • 2. Αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων

 • 3. Στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων από τα οποία είναι δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

• Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] σε μορφή PDF, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην κα. Νάσια Χαραλάμπους, στο τηλέφωνο 22894150 είτε μέσω email στο [email protected]

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Οι δώδεκα επικρατέστεροι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα αξιολογηθούν προφορικώς ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νηπιαγωγείου με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτητών/αιτητριών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Κύπρος, Λευκωσία