3 θέσεις Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 ημέρες
Reference Number: FJ147819

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4(2)(δ) που προνοεί για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, πιθανόν να προκύψει η πιο κάτω κατηγορία αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2022-2023, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό:

 

Τρεις (3) θέσεις Λειτουργού Στατιστικής για τις ανάγκες της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (Κλ. Α8).

 

Απαιτούμενα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Στατιστική, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

(α) Βάσει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους-

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Πλεονέκτημα θα αποτελεί:

α) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

β) Πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος SAS, η οποία μπορεί να τεκμηριωθεί είτε με αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας είτε με κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας του πανεπιστημιακού τίτλου (transcript).

γ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Στατιστική, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομικά, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research).

 

1. Καθήκοντα και ευθύνες:

α) Βοηθά στην οργάνωση και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας.

β) Εποπτεύει, συντονίζει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

γ) Ελέγχει, επεξεργάζεται, αναλύει και ερμηνεύει όλα τα δεδομένα της έρευνας.

δ) Βοηθά στην ετοιμασία δημοσιευμάτων στατιστικού περιεχομένου.

ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Σημειώσεις:

1)  Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και εκτός έδρας.

2)  Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

2.  Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €22.048, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α8, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

3.  Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για χρονική περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας και αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ εννέα (9) έως δεκατριών (13) μηνών.

4.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132.

5.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.) ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη η αίτηση.

6.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαήλ Καραολή, 1444 Λευκωσία (κτίριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021.

7.  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Βαθμός πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στα απαιτούμενα θέματα

μέχρι

10

Άριστα 10

Λίαν Καλώς 8

Καλώς 6

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος

5

Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη Στατιστική, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομικά, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research), πιστώνονται με πέντε (5) μονάδες

Πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος SAS

5

Η πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος SAS πιστώνεται με πέντε (5) μονάδες

Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης

μέχρι 5

Η πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα για κάθε τρίμηνο εργασίας, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) μονάδες για υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη (με σειρά προτεραιότητας):

α) Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

β) Η πολύ καλή γνώση του λογισμικού προγράμματος SAS.

γ) Ο χρόνος επαγγελματικής πείρας σε καθήκοντα σχετικά με τη θέση.

δ) Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στα απαιτούμενα θέματα.

ε) Ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

στ) Η ηλικία του υποψηφίου.

 

ΥΟ. 15.17.001.002

ΥΟ. 15.17.003.006

 

Κύπρος, Λευκωσία