Βοηθός Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 ημέρες
Reference Number: FJ147821

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4(2)(δ) που προνοεί για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, πιθανόν να προκύψει η πιο κάτω κατηγορία αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία για τα έτη 2022-24, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Βοηθός Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών (Κλ.Α1)

 

Απαιτούμενα προσόντα:

α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα αποδεκτά τεκμήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

Σημειώσεις:

(α) Βάσει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πλεονέκτημα θα αποτελεί:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε κλάδο σπουδών, κατά προτίμηση στη Στατιστική, Οικονομικά, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research).

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

β) Πείρα σε απογραφική ή δειγματοληπτική έρευνα.

 

1.  Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα:

Ενεργούν ως απογραφείς για σκοπούς της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, της Έρευνας Επιμόρφωσης Ενηλίκων, της Έρευνας Απολαβών, της Έρευνας Καινοτομίας, της Έρευνας για την Παραγωγή και Διαχείριση Αποβλήτων στις Επιχειρήσεις, της Έρευνας για την Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά, της Έρευνας Διάρθρωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και οποιοσδήποτε έρευνας/εργασίας περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών. Επισκέπτονται νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οργανισμούς ή και επικοινωνούν τηλεφωνικά για σκοπούς συμπλήρωσης ερωτηματολογίων και άλλων στατιστικών εντύπων. Ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων, ενδέχεται να τους ανατεθούν και καθήκοντα ελέγχου της εργασίας και καθοδήγησης προσωπικού.

 

Σημειώσεις:

α) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής απαιτείται όπως τα άτομα που θα επιλεγούν ταξιδεύουν και εκτός έδρας.

β) Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σε σχέση με τις ανάγκες κατά επαρχία και οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν μόνο μία επαρχία προτίμησης στο ειδικό έντυπο αίτησης.

γ) Τα άτομα που θα επιλεγούν θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

2.  Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €13.546, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α1, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και σε αυτόν προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

3.  Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για σειρά ολιγόμηνων χρονικών περιόδων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε έρευνας σε κάθε επαρχία.

4.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 22602130 και 22602132.

5.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Κεντρικά Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ή από την ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (www.cystat.gov.cy). Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιέχονται με ακρίβεια σε αυτό όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται με τα αναγκαία έγγραφα (αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως, αντίγραφο απολυτηρίου, αντίγραφο πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας κτλ.) ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη η αίτηση.

6.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο της Στατιστικής Υπηρεσίας, Μιχαήλ Καραολή, 1444 Λευκωσία (κτήριο Υπουργείου Οικονομικών, πρώτος όροφος) ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021.

7. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικός Βαθμός Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι

10

Οι υποψήφιοι θα πιστώνονται με μονάδες ίσες με το ήμισυ του γενικού βαθμού Απολυτηρίου.

Για τον υπολογισμό του Γενικού Βαθμού Απολυτηρίου Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης στις περιπτώσεις που δεν προσφέρεται, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επιτυχιών στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχες εξετάσεις με την εξής βαθμολογία:

A = 10 Β = 9 C = 7,5 D = 6 Ε = 5

Βαθμός Μαθηματικών στο Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

μέχρι

10

Οι υποψήφιοι θα πιστώνονται με μονάδες ίσες με το ήμισυ του βαθμού των Μαθηματικών στο Απολυτήριο.

Για τον υπολογισμό του βαθμού Μαθηματικών σε περιπτώσεις Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης όπου δεν προσφέρεται Απολυτήριο, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός επιτυχίας στις εξετάσεις Advanced Level ή αντίστοιχες εξετάσεις με την εξής βαθμολογία:

A = 10 Β = 9  C=7,5 D = 6 Ε = 5

Κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος

μέχρι

10

Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη Στατιστική, Οικονομικά, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research) πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες.

Οι κάτοχοι τίτλου σε οποιοδήποτε άλλο θέμα πιστώνονται με πέντε (5) μονάδες.

Πείρα σε απογραφική ή δειγματοληπτική έρευνα

μέχρι 5

Η πείρα σε απογραφική ή δειγματοληπτική έρευνα μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα για κάθε τρίμηνο εργασίας, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) μονάδες για υπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη (με σειρά προτεραιότητας): α) Η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος.

β) Ο χρόνος επαγγελματικής πείρας σε απογραφική ή δειγματοληπτική έρευνα.

γ) Ο γενικός βαθμός Απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

δ) Η ηλικία του υποψηφίου.

 

ΥΟ. 15.17.001.002

ΥΟ. 15.17.003.006

 

Κύπρος, Λευκωσία