2 κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας (Νομικής Κατεύθυνσης), στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ148631

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Ψηφιακής Ασφάλειας (Νομικής Κατεύθυνσης), στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

 

Ο μισθός της θέσης είναι (Συνδυασμένες Κλίμακες):

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470. 37.677,

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396,

All: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

(α) Ετοιμάζει νομοσχέδια, κανονισμούς, διατάγματα, αποφάσεις και λοιπά νομικά έγγραφα που αφορούν την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ).

(β) Παρέχει νομική υποστήριξη και συμβουλεύει επί όλων των νομικών θεμάτων που αφορούν τις εργασίες και αρμοδιότητες της ΑΨΑ που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

(i) τη διεκπεραίωση, σε συνεργασία με τον τεχνικό τομέα/κλάδο της ΑΨΑ, νομικών υποθέσεων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΑΨΑ,

(ii) το νομοτεχνικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει η ΑΨΑ για τη διασφάλιση των συμφερόντων της ΑΨΑ,

(iii) την ετοιμασία προδιαγραφών και συμβολαίων και αξιολόγηση προσφορών σε θέματα της αρμοδιότητάς του και διεξαγωγή νομικών ελέγχων για τη διασφάλιση του νομότυπού τους,

(iv) το συντονισμό ή και εποπτεία ελέγχων (audits),

(v) τη διεξαγωγή αλληλογραφίας,

(vi) την τήρηση μητρώου Παροχέων Κρίσιμων Υποδομών πληροφοριών, Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (ΦΕΒΥ), Παροχέων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΠΗΕ) και Παροχέων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ).

(vii) τη συμμετοχή στις εργασίες αξιολόγησης επικινδυνότητας, εκτιμήσεων κινδύνου, σχεδίων προστασίας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης, κοινοποιήσεων περιστατικών παραβίασης ασφάλειας, ευρωπαϊκών και εθνικών ασκήσεων κλπ.

(γ) Αναλαμβάνει τη σύνταξη πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας, όπως Κανόνισμών/Διαταγμάτων και ρυθμιστικών αποφάσεων για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών, Κυβερνοασφάλειας και θέματα σχετικά με το προσωπικό της ΑΨΑ,

(δ) Εκπροσωπεί την ΑΨΑ σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς για θέματα Ψηφιακής Ασφάλειας, Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών και της Κυβερνοασφάλειας.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ανάλογα με τις ανάγκες της ΑΨΑ, οι υπάλληλοι θα εργάζονται και εκτός συνηθισμένου ωραρίου εργασίας της ΑΨΑ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό εργάσιμων ωρών της εβδομάδας.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1)  Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2)  Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(3)  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(4)  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, ή/και το Δίκαιο και Πληροφορική, ή/και το Δίκαιο του Διαδικτύου, ή/και το Δίκαιο των Τηλεπικοινωνιών, ή/και διετής πείρα σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:

1.   Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον, κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

2.   Τα θέματα της γραπτής εξέτασης θα περιλαμβάνουν την πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία της ΑΨΑ, ήτοι, τον περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νόμο του 2020, σχετικές Αποφάσεις και Διατάγματα.

3.   Θα καταρτιστεί κατάλογος των υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση. Μετά από την ετοιμασία του Καταλόγου υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα, το Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών ΑΨΑ θα καλέσει τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο σε προφορική εξέταση, ως ακολούθως: Εφόσον οι κενές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί είναι δύο, ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση περιορίζεται στο τριπλάσιο, ήτοι το Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών ΑΨΑ θα καλέσει έξι υποψηφίους σε προφορική εξέταση.

4.   Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με την ένδειξη «Αίτηση για Διορισμό στη θέση ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) – ΑΨΑ» και να παραδοθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών, οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Επικοινωνιών μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, Ηλιουπόλεως 12, Ταχυδρομική Θυρίδα 24412, 1704 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από Βιογραφικό Σημείωμα, καθώς επίσης και συμπληρωμένη Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, που βρίσκεται αναρτημένη στο σύνδεσμο https://dsa.cy/careers.

Για πληροφορίες, ή προσκόμιση της σχετικής Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://dsa.cy/careers ή/και στο τηλέφωνο +357 22693000.

 

Κύπρος, Λευκωσία