Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι υπάρχει ανάγκη για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυντή στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα, Αρχιτέκτονες, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Εξωτερικό
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ149618

Περιγραφή Θέσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι υπάρχει ανάγκη για εκτέλεση καθηκόντων Διευθυντή στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

 

Α. Καθήκοντα και ευθύνες :

1.   Είναι υπεύθυνος για:

(α) Τη διεύθυνση και λειτουργία του Σπιτιού της Κύπρου,

(β) τη συστηματική προβολή της ιστορικής πορείας, του πολιτισμού και της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας της Κύπρου,

(γ) την ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου και της Ελλάδας και την προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος πολιτιστικής συνεργασίας με την Ελλάδα καθώς και για την καλλιέργεια και προαγωγή των κυπρολογικών σπουδών στην Ελλάδα,

(δ) την επαφή και συνεργασία σε θέματα πολιτισμού με κρατικές υπηρεσίες και άλλους φορείς, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικούς παράγοντες, σωματεία, οργανισμούς και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των Πολιτιστικών Κέντρων ξένων Πρεσβειών.

 

2.  Αναλαμβάνει:

(α) Την εκπροσώπηση της Κύπρου σε θεσμικά πολιτιστικά γεγονότα στην Ελλάδα,

(β) την πληροφόρηση και ενημέρωση του ελλαδικού κοινού πάνω στα πολιτιστικά θέματα της Κύπρου και συνεργάζεται με τα ελλαδικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή των δραστηριοτήτων του Σπιτιού της Κύπρου,

(γ) την υποβολή εκθέσεων, αναφορών, εισηγήσεων και υπομνημάτων για κάθε θέμα που αφορά τις πολιτιστικές σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, για θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και για τις δραστηριότητες του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα.

 

3.  Μεριμνά για:

(α) Την αξιοποίηση και υποβοήθηση των Κυπρίων πολιτιστικών δημιουργών που ζουν στην Ελλάδα,

(β) την ενημέρωση υπηρεσιών και άλλων φορέων της Κύπρου για την πολιτιστική και εκπαιδευτική κίνηση στην Ελλάδα,

(γ) την προαγωγή και εξυπηρέτηση των πολιτιστικών και άλλων συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και γενικά για την προώθηση της ανάπτυξης και βελτίωσης των εξωτερικών πολιτιστικών σχέσεων αυτής.

Σημείωση: Ο Διευθυντής στο Σπίτι της Κύπρου υπάγεται διοικητικά στον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και συνεργάζεται με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

 

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

1.   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών : Φιλολογία, Ιστορία, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Γλώσσες, Πολιτιστικές, Κοινωνιολογικές ή Κλασικές Σπουδές, Αρχιτεκτονική ή/και Καλές Τέχνες.

Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.

2.   Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε σχέση με τους κλάδους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω.

3.   Πενταετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σχετική με θέματα πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

4.   Πολύ καλή γνώση των πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και ενημερότητα πάνω στην πνευματική ζωή της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

5.   Οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

6.   Άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

7.   Εμπειρία στη συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Σημείωση: Αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα στις γλώσσες, ισχύει ο κατάλογος αποδεκτών από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας / Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας τεκμηρίων για γνώση της ελληνικής, της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας, όπως αυτά καθορίζονται στους ιστότοπους http://psc.gov.cy και http://eey.gov.cy, αντίστοιχα. Για τα υπόλοιπα προσόντα απαιτείται όπως υποβληθούν οι σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.

 

Γ. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να είναι κάτοχοι κυπριακής υπηκοότητας διότι η θέση είναι εξομοιούμενη με διπλωματικά καθήκοντα (σχετική είναι η Εγκύκλιος του ΤΔΔΠ μεΑρ. 1571, αρ. φακ. 03.05.001, 08.02.001, ημερ. 20/03/2018, η οποία εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 84.432, ημερ. 07/03/2018).

Δ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2017, και ειδικότερα με την παράγραφο (6) του υπό αναφορά άρθρου, για τη χρονική διάρκεια υπηρεσίας υπαλλήλου σε Διπλωματική ή άλλη Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί.

Ε. Η πρόσληψη του προσώπου που θα επιλεγεί θα γίνει με σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δύο περιόδους δύο ετών η καθεμία. Η ετήσια αμοιβή θα είναι €39.652 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού, χωρίς να προβλέπεται η καταβολή άλλων επιδομάτων.

ΣΤ. Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο συνημμένο Έντυπο -Αίτηση (https://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/4/ypp12878c). Το Έντυπο – Αίτηση θα πρέπει να σταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Γενικό Διευθυντή, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 2006 Λευκωσία), όχι αργότερα από τις 22 Οκτωβρίου 2021, συνοδευόμενο από βιογραφικό σημείωμα στο πρότυπο του Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae) και από συνοδευτική επιστολή (motivation letter) μαζί με όλα τα απαραίτητα Διπλώματα/Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά, σε σχέση με τα Απαιτούμενα Προσόντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Ζ. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

 

Εξωτερικό