ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ: ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Αρχιτέκτονες, Κυβερνητικές, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 1 εβδομάδα
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ149643

Περιγραφή Θέσης

ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως (Αρ.2) του 2017.

Σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

 

1.  Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α14: €57077, €59535, €61993, €64451, €66909, €69367, €69367, €71825

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

2.  Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1   Υπεύθυνος/η για:

2.1.1    Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και τον προγραμματισμό, εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών, οδικών, κυκλοφοριακών και άλλων έργων του Δήμου,

2.1.2   την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών και διαταγμάτων που διέπουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Δήμων στον ευρύτερο τεχνικό τομέα, με έμφαση τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο και Κανονισμούς, τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, τον περί Δήμων Νόμο, τον περί Ελέγχου Διαφημιστικών Πινακίδων Νόμο, τον περί Πετρελαιοειδών Νόμο και Κανονισμούς,

2.1.3   τη σχεδίαση, μελέτη, εκτέλεση, εποπτεία των τεχνικών έργων του Δήμου και ετοιμασία εκθέσεων προόδου,

2.1.4   τον έλεγχο των αιτήσεων για άδειες οικοδομής, διαχωρισμούς οικοπέδων, ανάπτυξη γης και πιστοποιητικών εγκρίσεως, καθώς και τη διεξαγωγή στατικού και αντισεισμικού ελέγχου σε σχέση με αιτήσεις για άδειες οικοδομής,

2.1.5   την εκπαίδευση, εποπτεία και καθοδήγηση του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας,

2.1.6    την τήρηση και λειτουργία αρχείου σε σχέση με τις αιτήσεις για άδειες οικοδομών, διαχωρισμού οικοπέδων, αναπτύξεως γης και συναφών θεμάτων, καθώς επίσης και για την τήρηση και λειτουργία αρχείου, ρυμοτομιών και πολεοδομικών σχεδίων.

2.2   Δέχεται το κοινό για θέματα που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και επιλαμβάνεται παραπόνων και φροντίζει ή εισηγείται τρόπους επίλυσής τους.

2.3   Διεξάγει αλληλογραφία, τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

2.4   Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3.1   Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Αρχιτεκτονική ή στην Πολεοδομία ή στην Πολιτική Μηχανική.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

3.2   Εγγραφή στον οικείο Κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.

3.3   Δεκαετής τουλάχιστον πείρα στην εκτέλεση έργων Πολιτικής Μηχανικής ή/και Αρχιτεκτονικής ή/και σε θέματα Πολεοδομίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

3.4   Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.5   Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.

 

Γραπτή και προφορική εξέταση:

4.1 Σύμφωνα με την πιο πάνω σημείωση αρ. (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, οι αιτητές θα κληθούν σε γραπτή εξέταση, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για τα θέματα και την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

4.2   Στην προφορική εξέταση θα κληθούν οι πρώτοι τέσσερις (4) επιτυχόντες υποψήφιοι σε βαθμολογία της γραπτής εξέτασης με βάση τη σειρά κατάταξής τους και νοουμένου ότι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του σχεδίου υπηρεσίας.

4.3   “Επιτυχών στη γραπτή εξέταση” σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 60% τουλάχιστον κατά μέσο όρο, και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 50% τουλάχιστον.

4.4   Η γραπτή εξέταση θα αποτελείται από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Ειδικό θέμα (έλεγχος γνώσεων ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο θα συμπεριληφθούν ερωτήσεις και στην Αγγλική Γλώσσα).

(β) Νέα Ελληνικά.

(γ) Τεστ ικανοτήτων.

 

5.  Προϋποθέσεις Διορισμού:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Στροβόλου κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν:

5.1   Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5.2   Συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

5.3   Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία γίνεται ο διορισμός.

5.4   Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

5.5   Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του/της από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό του Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

5.6   Πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος/η για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακος.

 

6.  Υποβολή Αιτήσεων:

6.1    Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Στροβόλου (Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών), Λεωφ. Στροβόλου 100, Στρόβολος ή/και στα τηλέφωνα 22470316 και 22470470 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.strovolos.org.cy στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.

6.2   Ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλει δικαίωμα εξέτασης €30.00 στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Στροβόλου στην Ελληνική Τράπεζα με CY60 0050 0115 0001 1501 G431 6202 και SWIFT: HEBACY2N. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση που υποβάλλεται. Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από απόδειξη πληρωμής δεν θα γίνονται αποδεκτές.

6.3   Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου (Γραφείο αρ. 12, 2ος όροφος) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 29 Οκτωβρίου 2021.

6.4   Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και την χρονική περίοδο απασχόλησης. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και απαραίτητα αιτιολογικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις ή μη ορθά ή ελλιπώς συμπληρωμένες, δεν θα ληφθούν υπόψη.

6.5   Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσεις «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy)

6.6   Για τίτλους σπουδών που δεν αναγράφουν το θέμα σπουδών ή που δεν προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου ή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που έχουν αναγνωριστεί με νόμο, όπου αυτό απαιτείται, μπορεί να ζητηθούν κατάλληλα πιστοποιητικά αναγνώρισης, ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΚΥΣΑΤΣ.

6.7   Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτηση τους.

Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεράποντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφετε» το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.

6.8   Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.

 


ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Αναφορικά με τη δημοσίευση του Δήμου Στροβόλου για την πλήρωση μιας θέσης Δημοτικού Μηχανικού που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 8/10/2021 (Κύριο Μέρος – Τμήμα Α, αρ. 5380), διευκρινίζεται ότι, η σημείωση στο σημείο 5.1 αλλάζει ως ακολούθως:

«Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 


 

 

Κύπρος, Λευκωσία