ΠΡΟΣΛΗΨΗ 4 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Reference Number: FJ152637

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων (4) εμπειρογνωμόνων για απασχόληση ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), για σκοπούς κάλυψης αναγκών του ΤΑΘΕ για την υλοποίηση του νέου συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και για συμμετοχή στο Ερευνητικό Έργο “Life IP Physis”.

 

1. Προσόντα και Καθήκοντα

 

Ι. Δυο (2) Λειτουργοί Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8) – Κλάδος Διαρθρώσεων/ΕΠΘΑΥ 2021-2027

 

Α. Προσόντα

Α1. Απαιτούμενα / Απαραίτητα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Βιολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Βιολογικές Επιστήμες.

β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας).

 

Α2. Πρόσθετα Προσόντα / Πλεονέκτημα

α) Κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου Master ή PhD στη Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

γ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα στην υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 

Β. Καθήκοντα

Τα καθήκοντα που θα εκτελούνται από τους προσληφθέντες θα αφορούν την κάλυψη των αναγκών του ΤΑΘΕ για υλοποίηση του νέου ΕΠΘΑΥ 2021-2027 και συμπεριλαμβάνουν:

α) Εφαρμογή των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΘΑΥ 2021-2027.

β) Διενέργεια όλων των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και επαλήθευσης (διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις) των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

γ) Υποστήριξη των Δικαιούχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την υποβολή της αίτησης, την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα μέχρι την καταβολή της χορηγίας.

δ) Καταχώρηση όλων των αναγκαίων στοιχείων παρακολούθησης των έργων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Προγράμματος.

 

II. Ένας (1) Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8) – Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

 

Α. Προσόντα

Α1. Απαιτούμενα / Απαραίτητα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Θαλάσσια Βιολογία, Ωκεανογραφία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Βιολογικές Επιστήμες.

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος Master στη Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.

γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας,όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

δ) Κατοχή αναγνωρισμένου διπλώματος αυτόνομης κατάδυσης για τουλάχιστον 30 μέτρων βάθους (π.χ. Advanced Level).

 

Α2. Πρόσθετα Προσόντα / Πλεονέκτημα

α) Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) που αφορά Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών θα θεωρείται πλεονέκτημα.

β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα στη διαχείριση έργων (συντονισμό, επίβλεψη και υλοποίηση) και στην υλοποίηση Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 ή/και θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

γ) Αποδεδειγμένη γενική επαγγελματική πείρα σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Ωκεανογραφίας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

δ) Κατοχή άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

 

Β. Καθήκοντα

Τα καθήκοντα που θα εκτελούνται από τον προσληφθέντα θα αφορούν στη διαχείριση και υλοποίηση μέτρων που σχετίζονται με τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου Nature 2000 καθώς και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων και συμπεριλαμβάνουν:

α) Ενέργειες για την παρακολούθηση και ενημέρωση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης σε θαλάσσιες περιοχές Natura 2000, σε ειδικά προστατευόμενες περιοχές και σε άλλους προστατευόμενους οικοτόπους.

β) Ενέργειες για τη διαχείριση, αποκατάσταση και παρακολούθηση των περιοχών Natura 2000 και την εφαρμογή συγκεκριμένων διαχειριστικών μέτρων και έργων ανάδειξης των περιοχών αυτών (π.χ. κέντρο ενημέρωσης στην περιοχή της Λίμνης).

γ) Συντονισμός παρκοφυλάκων, με κύριο στόχο την επιτήρηση των περιοχών αυτών.

δ) Συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης για την υλοποίηση των Διαχειριστικών Μέτρων της Χερσονήσου Ακάμα, στα θέματα που αφορούν το ΤΑΘΕ.

ε) Συμμετοχή στο πρόγραμμα προστασίας των θαλασσιών χελώνων.

στ) Συμμετοχή στην εφαρμογή της Οδηγίας για τους Οικοτόπους, όσον αφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Συμμετοχή στις διάφορες δράσεις και προγράμματα παρακολούθησης των ειδών και οικοτόπων στις θαλάσσιες περιοχές Να^α 2000 (π.χ. παρακολούθηση Μεσογειακής Φώκιας, Θαλασσίων Χελωνών, Λιβαδιών Ποσει-δώνιας κλπ) και στην ετοιμασία εκθέσεων αναφοράς.

ζ) Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που αφορούν θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και προστατευόμενα είδη και οικοτόπους.

η) Συμμετοχή σε θέματα του Περιφερειακού Κέντρου SPA/RAC (Regional Activity Center for Specially Protected Areas) για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές στη Μεσόγειο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, της Σύμβασης της Βέρνης και στο δίκτυο MedPAN (Network of Marine Protected Areas).

θ) Μετάβαση στο εξωτερικό για συμμετοχή σε σχετικές συναντήσεις.

ι) Οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν.

 

ΙΙΙ. Ένας (1) Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8) – Ερευνητικό Έργο «LIFE-IP Physis».

 

Α. Προσόντα

Α1. Απαιτούμενα / Απαραίτητα προσόντα:

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα ή συνδυασμό των θεμάτων Θαλάσσια Βιολογία, Αλιευτική Βιολογία, Ωκεανογραφία, Βιολογία, Υδροβιολογία, Ιχθυολογία, Ιχθυοκαλλιέργεια ή σε άλλο θέμα που σχετίζεται με τις Θαλάσσιες Επιστήμες.

β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή τίτλος Master στη Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.

γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

 

Α2. Πρόσθετα Προσόντα / Πλεονέκτημα

α) Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) που αφορά Θαλάσσια Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή Υδροβιολογία ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα στη διαχείριση έργων (συντονισμό, επίβλεψη και υλοποίηση) για υλοποίηση Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

γ) Αποδεδειγμένη γενική επαγγελματική πείρα σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Ωκεανογραφίας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 

Β. Καθήκοντα

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί, θα αφορούν στη διαχείριση των δράσεων του ΤΑΘΕ στα πλαίσια του Ερευνητικού Έργου «LIFE-IP Physis» και συμπεριλαμβάνουν:

(α) Συντονισμό για την υλοποίηση του έργου (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, οικονομικών και επιστημονικών θεμάτων).

(β) Συμμετοχή και υλοποίηση των δράσεων στις οποίες συμμετέχει το ΤΑΘΕ.

(γ) Ετοιμασία συντονισμός και επίβλεψη σχετικών προσφορών.

(δ) Συντονισμός και συγγραφή παραδοτέων έργου.

(ε) Συμμετοχή σε συναντήσεις, έρευνες πεδίου, δράσεις δημοσιότητας κλπ, που σχετίζονται με τις δράσεις του ΤΑΘΕ στα πλαίσια του έργου.

(στ) Οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα δυνατό να του/της ανατεθούν σε σχέση με το αντικείμενο του έργου.

 

2. Ωράριο εργασίας και τοποθέτηση

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα εργάζονται με κανονικό ωράριο εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας (07:30/08:30 -15:00/16:00), με έδρα εργασίας στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΑΘΕ στη Λευκωσία.

 

3. Αμοιβή

Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2021 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

 

4. Περίοδος Απασχόλησης

Η περίοδος απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2029 για τις θέσεις του Κλάδου Διαρθρώσεων/ ΕΠΘΑΥ 2021-2027 και της Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000 και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2029 για το Ερευνητικό Έργο «LIFE-IP Physis».

Το συμβόλαιο θα είναι σε δωδεκάμηνη βάση και δύναται να ανανεώνεται για άλλους 12 μήνες, κάθε φορά μέχρι την ολοκλήρωση της πιο πάνω περιόδου. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που καταργηθούν οι σχετικές ανάγκες του ΤΑΘΕ πριν τη λήξη της σύμβασης των εργοδοτουμένων ατόμων ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή τους, τα εργοδοτούμενα άτομα κρίνονται ανεπαρκή, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2016.

 

5. Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/ ή από την ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ, www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στη Λευκωσία (διεύθυνση: Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη Επιστολή, όχι αργότερα από τις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά (αντίγραφα του απολυτηρίου, πτυχίου, μεταπτυχιακού, πιστοποιητικών γνώσης γλωσσών κλπ) και τυχόν βεβαιώσεις πείρας από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής/αιτήτρια, στις οποίες να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης, διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα εξετασθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση και για τις τρεις (3) κατηγορίες θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις σε περισσότερες από μια κατηγορία, τότε θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις αναγράφοντας την κατηγορία / τίτλο της θέσης όπως αυτές αναφέρονται πιο κάτω:

– Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ – Κλάδος Διαρθρώσεων/ ΕΠΘΑΥ 2021-2027.

– Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ – Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

– Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ – Ερευνητικό έργο «LIFE-IP Physis.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22807862 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΛ. Α8) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή Καθορισμού Κριτηρίων και Αξιολόγησης Αιτήσεων για σκοπούς κάλυψης των αναγκών του ΤΑΘΕ για την υλοποίηση του νέου συγχρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΠΘΑΥ) 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και για συμμετοχή στο Ερευνητικό Έργο “Life IP Physis”.

 

Ι. Δύο (2) Λειτουργοί Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8) – Κλάδος Διαρθρώσεων/ ΕΠΘΑΥ 2021-2027

 

Προσόντα / Σχετική Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου

8.0 – 10.0

Καλώς

Λίαν Καλώς

Άριστα

8 μονάδες

9 μονάδες

10 μονάδες

Μεταπτυχιακό/Master/PhD

1

Μέγιστη βαθμολογία κριτηρίου 1 μονάδα

Επαγγελματική πείρα σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ιχθυολογίας,

0.05 – 1.2

0.05 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

Ιχθυοκαλλιέργειας, Υδροβιολογίας, Βιολογίας

  

Επαγγελματική πείρα σχετική με την υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

0.2 – 4.8

0.2 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς κατάταξης ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου.

 

 

II. Ένας (1) Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8) – Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών του δικτύου NATURA 2000.

 

Προσόντα / Σχετική Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου

8.0 – 10.0

Καλώς

Λίαν Καλώς

Άριστα

8 μονάδες

9 μονάδες

10 μονάδες

Διδακτορικό (PhD)

3

  

Γενική επαγγελματική πείρα σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Ωκεανογραφίας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών.

0.05 – 1.8

0.05 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια

Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση έργων (συντονισμό, επίβλεψη και υλοποίηση) για υλοποίηση Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Nature 2000 ή/και θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

0.2 – 7.2

0.2 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια

Κατοχή άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους

0.2

 

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα αξιολογείται η εμπειρία στη διαχείριση έργων (συντονισμό, επίβλεψη και υλοποίηση) για υλοποίηση Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Ν2000 ή/και θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.

 

HI. Ένας (1) Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Κλ. Α8) – Ερευνητικό έργο «LIFE-IP Physis».

Προσόντα / Σχετική Πείρα

Μονάδες

Παρατηρήσεις / Επεξηγήσεις

Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου

8.0 – 10.0

Καλώς

Λίαν Καλώς

Άριστα

8 μονάδες

9 μονάδες

10 μονάδες

Διδακτορικό (PhD)

3

  

Γενική επαγγελματική πείρα σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας, Υδροβιολογίας, Βιολογίας

0.05 – 1.8

0.05 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια

Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση έργων (συντονισμό, επίβλεψη και υλοποίηση) για Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών

0.2 – 7.2

0.2 μονάδες για κάθε συμπληρωμένο μήνα, με ανώτατο όριο τα 3 χρόνια

 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα αξιολογείται η προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση έργων (συντονισμό, επίβλεψη και υλοποίηση) για Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε θέματα Θαλάσσιας Βιολογίας, Αλιευτικής Βιολογίας, Ωκεανογραφίας, Υδροβιολογίας, Ιχθυολογίας, Ιχθυοκαλλιέργειας ή σε άλλες ειδικότητες των Θαλασσίων Βιολογικών Επιστημών, θα θεωρείται πλεονέκτημα.

 

Κύπρος, Λευκωσία