4 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ152648

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τέσσερις (4) κενές θέσεις Ανώτερου Λειτουργού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: A13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των πιο πάνω θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες του περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες

1. Σύμφωνα με οδηγίες:

(α) Προΐσταται ενός ή περισσότερων κλάδων εργασίας του Οργανισμού.

(β) Βοηθά στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετεί.

(γ) Μεριμνά για την ετοιμασία μελετών, διεξαγωγή ερευνών και την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα, του οποίου προΐσταται.

(δ) Εκπαιδεύει, καθοδηγεί και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.

2. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Β. Απαιτούμενα προσόντα

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο),

ή

(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, ή

(γ) Εγγεγραμμένος Ιατρός ή Οδοντίατρος ή Φαρμακοποιός, σύμφωνα με την οικεία για κάθε περίπτωση νομοθεσία.

(2) Οκταετής τουλάχιστο πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέμα ή σε συνδυασμό θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο Β(1) ανωτέρω, από την οποία τριετής τουλάχιστον υπηρεσία σε εποπτικά/καθοδηγητικά καθήκοντα.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

(1) Σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας τα απαιτούμενα προσόντα είναι:

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Αριθμός θέσεων

Απαιτούμενα Προσόντα

Κωδικός θέσεως

Τρεις (3) θέσεις

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Στατιστική, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής.

(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

3ΑΛ-ΟΑΥ

Μία (1) θέση

Εγγεγραμμένος Ιατρός σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία

1Ι-ΟΑΥ

(2) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

(3) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(4) Αναφορικά με τους υποψήφιους –

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Γ. Εξετάσεις

(1) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση. Περαιτέρω πληροφορίες για τη γραπτή εξέταση, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της θα αποσταλούν στους υποψήφιους αργότερα.

(2) Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, με βάση τη σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, αριθμός υποψήφιων, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας ίσος με το τετραπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων, θα κληθεί σε προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση είναι μικρότερος από το τετραπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση.

 

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού

(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία Προσωπικού) Κανονισμών του 2013 και 2018 και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ή,

(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3) Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου, καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση ή/και πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του υποψηφίου.

 

Ε. Υποβολή Αιτήσεων

(1) Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με τίτλο «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.gesy.org.cy.

(2) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β πιο πάνω. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(3) Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας, στις οποίες να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης, η χρονική περίοδος εργοδότησης και τα καθήκοντα/ευθύνες του υποψηφίου κατά την εν λόγω εργοδότηση. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

(4) Δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης σε περίπτωση που ο αιτητής πληροί τα προσόντα και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις της παρούσας προκήρυξης, ως αυτές φαίνονται στον πιο πάνω πίνακα. Οι αιτητές θα πρέπει να αναγράψουν τους κωδικούς των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρονται στο σημείο «Κωδικός Θέσης» της αίτησης. Σημειώνεται ότι η αίτηση θα ληφθεί υπόψη για την ανάλογη θέση Ανώτερου Λειτουργού ΟΑΥ, μόνο εάν αναγραφεί ο αντίστοιχος κωδικός της/των θέσης/θέσεων.

(5) Σημειώνεται ότι πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστό έντυπο αίτησης για κάθε κενή θέση η οποία διέπεται από ξεχωριστή προκήρυξη στον Οργανισμό.

(6) Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

(7) Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Οργανισμό παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.gesy.org.cy.

(8) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας μεταξύ των ωρών 9:00 – 13:00 στη διεύθυνση, Κλήμεντος 17-19, 1061 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, η οποία να φέρει ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας αποστολής με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία.

(9) Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

(10) Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 13 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00.

(Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται.)

(11) Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα επικοινωνεί με τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επομένως, είναι απαραίτητο όπως κάθε υποψήφιος συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση στην «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία διορισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.gesy.org.cy, την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρακολουθούν.

 

Κύπρος, Λευκωσία