Υπεύθυνος Κτιρίου/Συντηρητής (Λάρνακα)

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λάρνακα
Δημοσιεύθηκε πριν από: 6 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ154157

Περιγραφή Θέσης

1.    Για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, απαιτούνται οι υπηρεσίες ενός (1) Υπεύθυνου Κτιρίου/Αχθοφόρου/Συντηρητή.

 

2.    Το εν λόγω άτομο απαιτείται να είναι απόφοιτος Σχολής Μέσης ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή να κατέχει δίπλωμα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή διετές δίπλωμα Μεταλυκειακής ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Εργασίες ή σχετική επαγγελματική εμπειρία στις προαναφερθείσες εργασίες τουλάχιστον 5 ετών. Το ωράριο εργασίας του Συντηρητή θα είναι 8:00-16:00 σε πενθήμερη βάση, καθώς και όπου κρίνεται αναγκαίο με βάση τις ανάγκες του ΚΕΦ.

 

3.    Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του Συντηρητή θα είναι τα ακόλουθα:

 • Εξετάζει τις κλειδαριές των θυρών/παραθύρων και επιβεβαιώνει την ασφάλεια των αποθηκών και οποιονδήποτε άλλων δωματίων / μονάδων / χώρων στο ΚΕΦ.
 • Επιθεωρεί τακτικά τις εγκαταστάσεις του ΚΕΦ και καταγράφει όλες τις ανάγκες συντήρησης/αλλαγής/επιδιόρθωσης και βεβαιώνεται ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
 • Πραγματοποιεί επιτόπιες παρακολουθήσεις στους κοινόχρηστους χώρους/αίθουσες, καθώς και στα δωμάτια των διαμενόντων (κατόπιν ενημέρωσής τους) για να πιστοποιεί την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. συσκευές κλιματισμού) και να ενημερώνει για ανάγκες επιδιόρθωσης/συντήρησης όπου χρειάζεται.
 • Επιλαμβάνεται άμεσα οποιουδήποτε περιστατικού προκύψει σε θέματα συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των περιφράξεων του Κέντρου, καθώς και τήρησης κανονισμών ασφαλείας και ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για επίλυση των προβλημάτων που πιθανό προκύψουν ή/και τους αρμόδιους λειτουργούς του ΚΕΦ
 • Βεβαιώνεται για την ορθή χρήση των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών / ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τόσο από τους διαμένοντες, όσο και από το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπου απαιτείται, σε θέματα ορθού χειρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και θέματα που αφορούν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
 • Εκτελεί μικρές εργασίες συντήρησης – εγκαθιστά, συντηρεί, ελέγχει ή/και επιδιορθώνει ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις (π.χ. έλεγχος σωλήνων νερού / καθαρισμός φίλτρων πλυντηρίων, έλεγχος λειτουργίας διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών, πριζών κλπ), ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές (προβαίνει στις πιο πάνω εργασίες μόνο όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση τους μέσω της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί μεταξύ είτε της Υπηρεσίας Ασύλου ή μεταξύ άλλων αρμοδίων υπηρεσιών (π.χ. Τμήμα Δημοσίων Έργων, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία) με άλλους εξωτερικούς αναδόχους.
 • Βεβαιώνεται για την ορθή φύλαξη και συντήρηση όλων των εργαλείων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τα ασφαλίζει σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε άλλα άτομα και κυρίως τα παιδιά.
 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία που αφορούν την παροχή υπηρεσιών που εκτελεί και τηρεί σχετική κατάσταση για αναφορά στους αρμοδίους λειτουργούς του Κέντρου και της Αναθέτουσας Αρχής, ούτως ώστε να προβούν στις ανάλογες ενέργειες.
 • Τηρεί με σχολαστικότητα όλα τα μέτρα ασφαλείας, υγείας και σχετικούς κανονισμούς.
 • Παρέχει οποιεσδήποτε συναφή υπηρεσίες του ανατεθούν.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του ΚΕΦ και τις οδηγίες που θα του δίνονται, δυνατό να αναλαμβάνει την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών.

 

Αποστολή Βιογραφικών [email protected]

 

Κύπρος, Λάρνακα