ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 ημέρες
Λήγει σε 3 εβδομάδες
Reference Number: FJ156245

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 

Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), πιθανόν να προκύψει η πιο κάτω κατηγορία αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα έτη 2022-2024, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό.

Βοηθός Συντονιστή Έργων (Assistant Project Manager), για υποστήριξη στην υλοποίησης του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο Υπουργείο Εξωτερικών»

 

1. Καθήκοντα και ευθύνες:

i. Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με το σχεδιασμό, εφαρμογή, ανάπτυξη, συντήρηση, βελτίωση και επέκταση της πληροφορικής ή/και συστημάτων πληροφορικής για τις ανάγκες του ΥΠΕΞ με βάση καθορισμένα πρότυπα ή/και μεθοδολογίες. Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση διενέργειας διαγωνισμών.

ii. Συνδράμει στην εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο έργου.

iii. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

iv. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα, ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Computer Science, Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής, Cyber Security.

ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.

iii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

(α) Ενόψει της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –

i. των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και

ii. Οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

4. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και οι βαρύτητες (μόρια) που αποδίδονται σε αυτά είναι τα ακόλουθα:

Α/Α

Κριτήρια αξιολόγησης

Μόρια

1

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα που καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 2(i))

5

2

Μεταπτυχιακός Τίτλος που είναι σχετικός με τα θέματα που καθορίζονται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 2(i))

3

3

Πείρα σχετική με δίκτυα

0.50 μόρια για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

4

Πείρα σε θέματα κυβερνοασφάλειας

0.50 μόρια για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

5

Πείρα σε θέματα project management

0.50 μόρια για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο χρόνια

Σημειώσεις:

(α) Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

i. Επίπεδο Προσόντων (δηλ. Πρώτος σε σειρά προτεραιότητας θα κατατάσσεται ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου, δεύτερος ο κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου κ.ο.κ.).

ii. Διάρκεια πείρας σύμφωνα με την παράγραφο 2 (δηλ. Πρώτος κατατάσσεται ο αιτητής με τη μεγαλύτερη εργασιακή πείρα).

iii. Αιτητές που κατέχουν 2 ή περισσότερα μεταπτυχιακά διπλώματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα, το δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα θα λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων.

(β) Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

Επιπλέον πληροφορίες:

1. Οι προσληφθέντες είναι δυνατόν να εργάζονται και εκτός του καθορισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εξωτερικών, το σύνολο όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

2. Οι προσληφθέντες είναι δυνατόν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό στις Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

3. Ο ετήσιος βασικός μισθός ανέρχεται στα €22.048, δηλαδή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της κλίμακας Α8, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και σε αυτόν προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

 

4. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία» που βρίσκεται αναρτημένο είτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (www.mfa.gov.cy).

 

5. Η συμπληρωμένη και υπογραμμένη αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως σε κλειστό φάκελο στο Υπουργείο Εξωτερικών (Λεωφ. Προεδρικού, 1447 Λευκωσία), με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 09.00 – 14.30, είτε με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για Βοηθό Συντονιστή Έργου, στο Υπουργείο Εξωτερικών».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 17 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η 17 Δεκεμβρίου 2021 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

 

6. Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίας) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22651001/ 22651009 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

7. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη.

Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών.

 

Κύπρος, Λευκωσία