Θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων»

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Εκπαίδευση, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λεμεσός
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 ημέρες
Λήγει σε 2 μήνες
Reference Number: FJ156259

Περιγραφή Θέσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σύμβαση στην Ειδικότητα «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων», για το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.

 

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν:

– Πτυχίο Πανεπιστημίου από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή συναφή κλάδο.

– Μεταπτυχιακό τίτλο τουλάχιστον επιπέδου μάστερ από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή συναφή κλάδο.

– Ικανότητα χρήσης της Ελληνικής γλώσσας ως μητρική. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Τα πιο κάτω θα αποτελούν πλεονέκτημα:

– Διδακτορικός τίτλος στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή συναφή κλάδο.

– Η ικανότητα υποστήριξης εργαστηριακών ασκήσεων (χημείας και ανάλυσης τροφίμων, μηχανικής τροφίμων και άλλων σχετικών εργαστηρίων με τα τρόφιμα), ή/και θεωρητικών μαθημάτων της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων σε πανεπιστημιακό επίπεδο, καθώς και ερευνητικό / συγγραφικό έργο.

Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση. Η/Ο υποψήφια/ος που θα επιλεγεί μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της πιο πάνω κλίμακας ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα της/του.

Η πλήρωση της θέσης αυτής θα είναι με σύμβαση ενός (1) έτους, η οποία δύναται να ανανεωθεί στη λήξη της.

Επιπλέον,

(α) Σύμφωνα με τον «περί Εργοδοτούμενων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003», με τη συμπλήρωση σύμβασης εργασίας συνολικής περιόδου τριάντα (30) μηνών η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε σύμβαση αορίστου διάρκειας, και

(β) τα μέλη ΕΕΠ που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο και τουλάχιστον (8) οκτώ χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), κρίνονται υποχρεωτικά για μονιμοποίηση.

Οι υποψήφιες/οι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

1. Επιστολή στην οποία να δίνουν σύντομη ανασκόπηση του διδακτικού/ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων. Επίσης να φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.

2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά).

3. Κατάλογο δημοσιεύσεων (εάν ισχύει).

4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.

5. Ονόματα και στοιχεία δύο ατόμων από τα οποία πιθανόν να ζητηθούν συστάσεις.

6. Στοιχεία επικοινωνίας.

 

Καθήκοντα / Ευθύνες

1. Παροχή διδακτικού έργου (διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων πεδίου, φροντιστηρίων κλπ), επίβλεψη της εργασίας και πρακτικής άσκησης φοιτητριών/ών ή/και αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων (για κατόχους διδακτορικού), ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος.

2. Ανάπτυξη, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων και αγροκτημάτων του Τμήματος.

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα προωθηθούν στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.

Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) ως ένα (1) μόνο αρχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα (εφόσον είναι εφικτό).

Συνοδευτικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δε λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] «Αίτηση για τη θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στην ειδικότητα «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων», όχι αργότερα από την Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 24:00, η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο +357 25002210 ή στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Σημειώνεται ότι:

– Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

– Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

 

Κύπρος, Λεμεσός