ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Νομικά
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 5 ημέρες
Reference Number: FJ161308

Περιγραφή Θέσης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει κενές θέσεις πέντε (5) Επαρχιακών Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία.

 

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου στο οποίο ο υποψήφιος έχει την έδρα του ως δικηγόρος μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2022, συνοδευόμενη από:

α) Βιογραφικό σημείωμα («Curriculum Vitae») και πρόσφατη φωτογραφία.

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή ως προς τυχόν προηγούμενες ή τρέχουσες εναντίον του υποθέσεις, είτε πειθαρχικές είτε ποινικές είτε αστικές.

γ) Σύντομη χωριστή περιγραφή της προσωπικότητας του αιτητή, προερχόμενη από τον ίδιο.

Στην αίτηση απαραιτήτως να δηλώνεται ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει ο υποψήφιος, το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και το κινητό του τηλέφωνο.

 

3. Σημειώνεται, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ήδη υποβάλει τα πιο πάνω, κατ’ ακολουθία της διαδικασίας και κριτηρίων διορισμού Δικαστών, στο πλαίσιο της προκήρυξης για θέση Επαρχιακού Δικαστή, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2021, ΕΕ Αρ. 5397, Μέρος Ι, Αρ. 1117, δεν οφείλουν να τα υποβάλουν ξανά, θα θεωρούνται δε, υποψήφιοι και για τις κενές θέσεις της παρούσας διαδικασίας.

 

4. Η διαδικασία και τα κριτήρια διορισμού Δικαστών είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

 

Κύπρος