ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ / ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Αμμόχωστος
Δημοσιεύθηκε πριν από: 5 ημέρες
Λήγει σε 6 ημέρες
Reference Number: FJ162784

Περιγραφή Θέσης

 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΩΝ / ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

 

Το ξενοδοχείο μας παρέχει ευκαιρία ολόχρονης εργοδότησης σε δυναμικούς και ενθουσιώδεις μηχανικούς για τη θέση του Διευθυντή Έργων και Βοηθού Αρχιμηχανικού.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Οργάνωση, συντονισμός και επίβλεψη κατασκευαστικών έργων με στόχο την πιστή εκτέλεση τους στα χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμούς και ποιότητα που καθορίζονται από την Επιτροπή Έργων
 • Επικοινωνία, συνεργασία και συντονισμός με διοίκηση ξενοδοχείου και εξωτερικούς συνεργάτες (μελετητές, εργολάβους, προμηθευτές)
 • Σύνταξη εγγράφων και προδιαγραφών προσφορών, ετοιμασία/αναθεώρηση σχεδίων σε ηλεκτρονική μορφή, οικονομοτεχνική ανάλυση προσφορών, ετοιμασία εκθέσεων και παρουσιάσεων, παροχή συμβουλών και λύσεων τεχνικής φύσεως στην Επιτροπή Έργων
 • Τεχνοοικονομικός έλεγχος και επίβλεψη εργασιών και υλικών
 • Ετοιμασία λίστας εκκρεμοτήτων και συντονισμός/επίβλεψη διευθέτησης τους
 • Συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή για διευθέτηση τελικών λογαριασμών
 • Αρχειοθέτηση σχετικών εγγράφων, αλληλογραφίας και σχεδίων
 • Παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας στον Αρχιμηχανικό

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένο μέλος ΕΤΕΚ
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρήση προγραμμάτων Autocad, Microsoft Project, Excel και Word
 • Ακέραιος, θετικός και δυναμικός χαρακτήρας με ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Ενθουσιώδης με ομαδικό πνεύμα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης, επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου
 • Αποτελεσματικότητα εργασίας υπό πίεση και στενά χρονοδιαγράμματα

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω email με επισυνημμένο το Βιογραφικό Σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2022.

 

Θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο αποδοχών στον επιτυχόντα επαγγελματία αναλόγως προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειρίας.

 

Κύπρος, Αμμόχωστος