ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Ελεγκτές, Κυβερνητικές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία:
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ163794

Περιγραφή Θέσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή με μισθολογική κλίμακα Α9-Α11-Α12.

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α9: €30.413, 31.880, 33.347, 34.814, 36.281, 37.748, 39.215, 40.682, 42.149

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 43.386, 55.488, 57.590, 59.692

Συνδυασμένες Κλίμακες 

 

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή και είναι υπεύθυνος στο Συμβούλιο για τον προγραμματισμό, το συντονισμό και τη διεκπεραίωση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου του Συμβουλίου.

(β) Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για τη διεξαγωγή ελέγχων, ερευνών και ειδικών μελετών, καθώς και για την ετοιμασία και υποβολή σχετικών εκθέσεων.

(γ) Εισηγείται βελτιώσεις στις λογιστικές, λειτουργικές και διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας ή/και ελέγχου.

(δ) Ελέγχει την πιστή τήρηση των διαδικασιών προσφορών και αγορών, καθώς και τη μη υπέρβαση των εξουσιοδοτήσεων που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο για συγκεκριμένες αρμοδιότητες μελών του προσωπικού του Συμβουλίου (π.χ. ανάθεση συμβολαίων ή παραγγελιών, δικαίωμα υπογραφής, εξουσιοδότηση για υπερωριακή εργασία κλπ) και συμμετέχει στις πιο πάνω διαδικασίες, ως παρατηρητής.

(ε) Ετοιμάζει προγράμματα ελέγχου με σκοπό τη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και των προσόδων του Συμβουλίου.

(στ) Ελέγχει ώστε η ακολουθούμενη πολιτική και οι διαδικασίες να μην συγκρούονται με οποιεσδήποτε ρυθμίσεις που ισχύουν στο Συμβούλιο.

(ζ) Ελέγχει τη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης και ακρίβεια των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων, καθώς και την τακτική είσπραξη τελών και δικαιωμάτων αναφορικά με υπηρεσίες που προσφέρει το Συμβούλιο.

(η) Ελέγχει ώστε τα έξοδα που προβλέπονται στους ετήσιους Προϋπολογισμούς του Συμβουλίου να μην υπερβαίνουν τα ποσά που έχουν εγκριθεί.

(θ) Υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην Επιτροπή Ελέγχου και μέσω αυτής στο Συμβούλιο καθώς και στο Γενικό Διευθυντή.

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών, αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(4) Διετής τουλάχιστον λογιστική/ελεγκτική πείρα μετά την απόκτηση των προσόντων τα οποία προαπαιτούνται για την εγγραφή στο (1) πιο πάνω ή κατοχή του τίτλου Εγκεκριμένου Εσωτερικού Ελεγκτή (Certified Internal Auditor), αποτελεί πλεονέκτημα.

 

Σημειώσεις:

1. Ο αιτητής θα πρέπει να:

α. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων, και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

γ. Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

δ. Μην καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

ε. Μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Πιστοποιείται από ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

 

Όσον αφορά τα σημεία 1.δ. και στ. ανωτέρω, στην επιστολή διορισμού του επιτυχόντα υποψηφίου, μεταξύ άλλων, θα ζητηθεί όπως προσκομισθεί Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου καθώς και Πιστοποιητικό Υγείας (περιλαμβανομένης ακτινογραφίας θώρακος) από Ιατρικό Λειτουργό.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, κατ’ αναλογία του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν. 6(Ι)/1998).

Για τις πιο πάνω θέσεις επιπλέον του βασικού μισθού παραχωρούνται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία από την Κυβέρνηση, τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με εκείνο που παραχωρεί η Κυβέρνηση, καθώς επίσης και 13ος μισθός.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Τ.Θ. 21835, 1513 Λευκωσία, μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με την ένδειξη “Αίτηση για τη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας” το αργότερο μέχρι τις 3.00μ.μ. της 4ης Φεβρουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως και από βεβαιώσεις για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο), η δε μη προσκόμισή τους θα συνεπάγεται αυτόματα με την απόρριψη του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης και τις σχετικές πληροφορίες καθώς και το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας από τα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία είτε από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας www.sbn.org.cy.