ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Τοποθεσία: Κύπρος, Λευκωσία
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ163796

Περιγραφή Θέσης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πληροφορικής με μισθολογική κλίμακα Α8-Α10-Α11.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637

Συνδυασμένες Κλίμακες

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Προγραμματίζει, οργανώνει και συντονίζει την ανάπτυξη, εφαρμογή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής, με επιμέρους καθήκοντα:-

(α)   Την ετοιμασία λεπτομερών σχεδίων και κοστολογίων για την ανάπτυξη, εφαρμογή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής,

(β) την ετοιμασία λεπτομερών περιγραφών των συστημάτων και σχεδιασμό όλων των σχετικών εντύπων, φορμών και σχεδιαγραμμάτων των συστημάτων και ετοιμασία λεπτομερών οδηγιών για χειριστές και άλλους ενδιαφερομένους,

(γ) την εισαγωγή βελτιωμένων μεθόδων και διαδικασιών προγραμματισμού,

(δ) την ετοιμασία προγραμμάτων και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων προγραμματισμού,

(ε) την τήρηση αρχείου ταινιών, δίσκων και προγραμμάτων και την εισαγωγή προτύπων διεκπεραιώσεων,

(στ) την παρακολούθηση της προόδου και ποιότητας της εκτελούμενης εργασίας,

(ζ) την ετοιμασία δοκιμαστικών δεδομένων για έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής,

(η) την παροχή συμβουλών για την εισαγωγή νέων μεθόδων και διαδικασιών,

(θ) την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εισαγωγής μηχανογραφικών μεθόδων και διαδικασιών, και

(ι) την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης.

(2) Συμβουλεύει και παρέχει καθοδήγηση στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται στην οργάνωση, λειτουργία και ασφάλεια των τραπεζών πληροφοριών ως επίσης στα δίκτυα πληροφοριών.

(3) Παρέχει τεχνική βοήθεια στην προδιαγραφή και αξιολόγηση προσφορών για μηχανογραφικό εξοπλισμό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και προγράμματα.

(4) Υποβάλλει εισηγήσεις για αναθεώρηση/βελτίωση διαφόρων πρότυπων που χρησιμοποιούνται στο Συμβούλιο και εισάγει βελτιωμένες μεθόδους εργασίας για αύξηση της αποδοτικότητας.

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Communications), Σχεδιασμό και Εγκατάσταση Ιστοσελίδων Internet, Ηλεκτρονική Απεικόνιση (Electronic Imaging).

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

 

Σημειώσεις:

1. Ο αιτητής θα πρέπει να:

α.   Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β.   Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων, και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

γ. Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

δ.   Μην καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

ε.   Μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ. Πιστοποιείται από ιατρικό λειτουργό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

 

Όσον αφορά τα σημεία 1.δ.και στ. ανωτέρω, στην επιστολή διορισμού του επιτυχόντα υποψηφίου, μεταξύ άλλων, θα ζητηθεί όπως προσκομισθεί Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου καθώς και Πιστοποιητικό Υγείας (περιλαμβανομένης ακτινογραφίας θώρακος) από Ιατρικό Λειτουργό.

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση, κατ’ αναλογία του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 1998 (Ν. 6(Ι)/1998).

Για τις πιο πάνω θέσεις επιπλέον του βασικού μισθού παραχωρούνται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία από την Κυβέρνηση, τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με εκείνο που παραχωρεί η Κυβέρνηση, καθώς επίσης και 13ος μισθός.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στη Γραμματεία του Συμβουλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Τ.Θ. 21835, 1513 Λευκωσία, μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή με την ένδειξη “Αίτηση για τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας” το αργότερο μέχρι τις 3.00μ.μ. της 4ης Φεβρουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με αντίγραφα πιστοποιητικών καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως και από βεβαιώσεις για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο), η δε μη προσκόμισή τους θα συνεπάγεται αυτόματα με την απόρριψη του υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης και τις σχετικές πληροφορίες καθώς και το σχετικό Σχέδιο Υπηρεσίας από τα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία είτε από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας www.sbn.org.cy.

 

Κύπρος, Λευκωσία