Λειτουργός Διοικητικής Υποστήριξης (Λ.Δ.Υ.)

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Άλλα
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 ημέρες
Λήγει σε 4 εβδομάδες
Reference Number: FJ169669

Περιγραφή Θέσης

Οι υπηρεσίες των Λειτουργών Διοικητικής Υποστήριξης (Λ.Δ.Υ.) θα πρέπει να παρέχονται στο χώρο φιλοξενίας ΚΕΠΥ Πουρνάρα Κοκκινοτριμιθιά.

 

Τα κύρια καθήκοντα του Λ.Δ.Υ είναι τα ακόλουθα:

1. Προβαίνει στην ετοιμασία προσχέδιων εγγράφων των αναγκαίων διαγωνισμών που αφορούν τις δράσεις της Υπηρεσίας Ασύλου στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και στην παραγγελία του αναγκαίου εξοπλισμού και αναλώσιμων.

2. Υποστηρίζει τον διοικητικό και λογιστικό έλεγχο διαφόρων παραστατικών με σκοπό τη διεκπεραίωση πληρωμών που αφορούν δράσεις στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής.

3. Συντονίζει σε κεντρικό επίπεδο τις υπόλοιπες κυβερνητικές υπηρεσίες/φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Αιτητών Διεθνούς Προστασίας «Πουρνάρα»

4. Ετοιμάζει και υποβάλλει προσχέδια για σημειώματα/εκθέσεις/πρακτικά που αφορούν δράσεις στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση των διαδικασιών.

5. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή προσχέδιων εκθέσεων.

6. Εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντα του νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

7. Λαμβάνει και εκτελεί τις οδηγίες των Λειτουργών της Υπηρεσίας Ασύλου που είναι αρμόδιοι για την λειτουργία του ΚΕΠΥ Πουρνάρα και του Υπεύθυνου του Κέντρου.

8. Συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία για εκτέλεση καθηκόντων του Γραφείου Κατανομής (Allocation Bureau) που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό υποδοχής και στέγασης αιτητών διεθνούς προστασίας.

9. Συντονίζει την συλλογή, καταγραφή και διανομή προμηθειών στους διαμένοντες από δωρεές ιδιωτών, διεθνείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

10. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με τον Τομέα της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 

Απαραίτητα Προσόντα για το Λειτουργό Διοικητικής Υποστήριξης:

1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν, σε οποιοδήποτε θέμα.

2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3. Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Word, Microsoft Excel, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.α.)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα) στο [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες:  22 042091

 

Κύπρος, Λευκωσία