ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Φροντιστές
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ170545

Περιγραφή Θέσης

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ

 

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή/τριας για τον Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €14 300 ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Χώρου Φιλοξενίας Λεμεσού.

Tο ωράριο εργασίας είναι  07:00 με 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή.

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

  1. Καθημερινό καθάρισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
  2. Καθημερινό καθάρισμα των γραφείων των λειτουργών και των κοινόχρηστών χώρων
  3. Πλύσιμο και τακτοποίηση των οικιακών συσκευών
  4. Περιστασιακό καθάρισμα τζαμιών
  5. Πέταγμα σκουπιδιών
  6. Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης
  7. Οργάνωση χώρου
  8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Προϊστάμενη του ΧΦ Λεμεσού ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

 

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Aπολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

(β) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(γ) Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

(δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(στ)  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

(β) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης

(γ) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(δ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(ε) Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(στ) Μεθοδικότητα

(ζ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 

Σημειώσεις:

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού, όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη

Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(γ) Επιπλέον διπλώματα/ ακαδημαϊκούς τίτλους, όπου ισχύει

(δ) Βιογραφικό σημείωμα

 

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  και στο τηλ. 22813121.

Κύπρος, Λεμεσός