ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Πολιτικοί Μηχανικοί
Τύπος Απασχόλησης: Προσωρινή Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 3 εβδομάδες
Λήγει σε 3 ημέρες
Reference Number: FJ170602

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N. 70(I)/2016) και δυνάμει του άρθρου 4(2)(δ) του ίδιου Νόμου, γίνονται δεκτές αιτήσεις για πρόσληψη ενός (1) Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), Λειτουργού Περιβάλλοντος (ειδικότητας Πολιτικής Μηχανικής) καθορισμένης διάρκειας (Κλίμακα Α8) για περίοδο 3,5 ετών, για το Έργο “Waste Management towards Circular Economy comprising of 3 Modules” στο πλαίσιο του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2022 (RRF). Η απασχόληση θα είναι σε γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Λευκωσία.

 

Ειδικότερα αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Καθήκοντα και ευθύνες εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου:

(Α) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:

(α) Συμβάλει στη διαχείριση του έργου και υλοποιεί το έργο μέσω οργάνωσης, προγραμματισμού, συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των ενεργειών, καταρτισμό παραδοτέων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και της διασφάλισης της ποιότητας τους προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή διαχείριση και εύρυθμη υλοποίηση των δραστηριοτήτων των έργων από όλους τους Αναδόχους και εμπλεκομένους.

(β) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώριση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων, και την ετοιμασία εκθέσεων προόδου των εργασιών του έργου.

(γ) Αξιολόγηση προτάσεων που υποβάλλονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου για σκοπούς συγχρηματοδότησης.

(δ) Ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων/εκθέσεων στην προβλεπόμενη μορφή μετά από επιτόπιες επαληθεύσεις για προώθηση της πιστοποίησης δαπανών προς διεκδίκηση διαθέσιμων κονδυλίων συγχρηματοδο-τούμενου έργου.

(ε) Ενημέρωση και επεξεργασία δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης (ΠΣΠ) του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

(στ) Επίβλεψη/ έλεγχος της εκτέλεσης νομικών δεσμεύσεων (ΝοΔε) και δελτίων δαπανών (ΔεΔα).

(ζ) Παροχή πληροφόρησης, καθοδήγηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το Έργο στους εμπλεκόμενους φορείς και στο κοινό.

(η) Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση του Έργου συμπεριλαμβανομένου ετοιμασίας των όρων διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων αλλά και τις συμφωνίες για συμβάσεις που απαιτούνται από το έργο και αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα πάντα με των περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2016 έως 2022 και των σχετικών Κανονισμών.

(θ) Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση στατιστικών στοιχείων των Έργων.

(ι) Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα/ υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του Έργου.

(ια) Παρακολούθηση των δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων, στόχων και οροσήμων του Σχεδίου, που δηλώθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

(ιβ) Ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου προς τη Συντονιστική Αρχή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε τακτά διαστήματα (3 μηνιαίως) και όποτε άλλοτε ζητηθεί.

(ιγ) Συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή συσκέψεις παρακολούθησης και ελέγχου του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Συντονιστική Αρχή.

(Β) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

(Γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Πολιτική Μηχανική.

(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Εγγραφή στον οικείο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου νομοθεσία.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(δ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

(ε) Οι αιτητές να μην έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία αιτήσεως το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους.

 

3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, σχεδίων ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους –

1. Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και

2. οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

4. Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (http://www.mof.gov.cy/papd) ή μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος (http://www.moa.gov.cy/environment).

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται είτε σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως, έναντι απόδειξης παραλαβής, στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, Τ.Κ 2414 Έγκωμη, Λευκωσία, στον 3ο όροφο στο Γραφείο του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 2 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Λειτουργό Περιβάλλοντος Μικέλα Χαράκη στο τηλέφωνο 22409113 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

5. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

1.

Μεταπτυχιακός Τίτλος (Msc) ή Αναγνωρισμένος Μεταπτυχιακός Τίτλος επιπέδου “Master” ή Διδακτορικός Τίτλος (Ph.D.) που είναι σχετικός με τα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 2(α).)

Σημ.: Σε περίπτωση που αιτητής θεωρηθεί ως υποψήφιος λόγω Μεταπτυχιακού Τίτλου που κατέχει, θα μοριοδοτείται ως να έχει πτυχίο με βαθμό «Λίαν Καλώς». Κάθε επιπλέον μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα προσμετρείται μόνο αν είναι σχετικός με τα καθήκοντα της θέσης.

2

2.

Βαθμός Πανεπιστημιακού Διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος σε θέματα που καθορίΖεται στα απαιτούμενα προσόντα (παρ. 2(α)).

Άριστα: 2 Λίαν Καλώς: 1,5 Καλώς: 1

3.

Γενική μεταπτυχιακή εργασιακή πείρα στην Πολιτική Μηχανική.

1-12

1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με μέγιστη εμπειρία τα έξι (6) έτη.

Σημειώσεις:

(1) Η πρόσληψη του εν λόγω εργοδοτούμενου θα γίνει με βάση τις διαδικασίες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το άρθρο 4(2)(δ) προνοεί ότι η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου επιτρέπεται για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργα τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασής του ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

(2) Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας:

i) Επαγγελματική εμπειρία σχετική με την υλοποίηση ή εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία.

ii) Γενική μεταπτυχιακή εργασιακή πείρα στην Πολιτική Μηχανική.

iii) Βαθμός του απολυτηρίου Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (θα πρέπει να προσκομιστεί με την αίτηση).

(3) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 «το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα».

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2022 “Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές”.

(5) Κάθε εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκάστοτε σε ισχύ οικεία νομοθεσία και τις σύμφωνες προς αυτή διοικητικές οδηγίες και εγκύκλιες διαταγές σε σχέση με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν αντιστοίχως για τους δημόσιους υπαλλήλους.

(6) Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα των προαναφερόμενων ανά ειδικότητα μισθοδοτικών κλιμάκων. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως, καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης.

(7) Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία και συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν σε Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος. Για τις ανάγκες των έργων θα τους ζητείται μετάβαση σε άλλες Επαρχίες.

(8) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή η πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.

(9) Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή εγγραφή στο ΕΤΕΚ δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

(10) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Ο τελικός πίνακας υποψηφίων θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα έχει ισχύ όσο διαρκεί το Έργο. Αναλόγως της σειράς της κατάταξης στον κατάλογο που θα δημιουργηθεί για τη θέση, θα γίνει και η πρόσληψη του υποψηφίου για να καλυφθούν οι ανάγκες για το Έργο. Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου του επιτυχόντα, η θέση θα συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης στον σχετικό κατάλογο υποψηφίων.

(11) Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα έντυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο. Επιπλέον, όσα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα – εκτός από τα Αγγλικά – θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιημένη μετάφραση στα Ελληνικά.

(12) Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, διάρκειας όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο της διάρκειας αυτής.

(13) Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Κύπρος, Λευκωσία