Υπεύθυνος Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 2 εβδομάδες
Λήγει σε 2 εβδομάδες
Reference Number: FJ170692

Περιγραφή Θέσης

Ο Οργανισμός CODECA ζητά να εργοδοτήσει άτομο ως Υπεύθυνο Τομέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού. Θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, που θα υποστηρίζουν την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων και την περεταίρω ανάπτυξη του Οργανισμού.

 

1. Περιγραφή Καθηκόντων

 • Σχεδιασμός διαδικασιών αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
 • Εντοπισμός αναγκών εκπαίδευσης
 • Σχεδιασμός Γενικής και Εξειδικευμένης Εκπαίδευσης Προσωπικού (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως)
 • Διαχείριση προγραμμάτων εξ αποστάσεως
 • Δημιουργία Ατομικού Σχεδίου Ανάπτυξης Προσωπικού
 • Παρακολούθηση , Εξέλιξη και αξιολόγηση Προσωπικού
 • Διαμόρφωση εισηγήσεων και στρατηγικών εκπαίδευσης
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική για την ανάπτυξη του προσωπικού

 

2. Απαραίτητα Προσόντα

 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσωπικού
 • Γνώση της θεωρίας και υλοποίησης εκπαιδευτικού σχεδιασμού
 • Εμπειρία ως εκπαιδευτής, συντονιστής εκπαίδευσης ή σε άλλη παρεμφερή θέση
 • Πρακτική εμπειρία στο συντονισμό πολλαπλών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων σε επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Εμπειρία σε e-learning πλατφόρμες
 • Επαρκής γνώση συστημάτων διαχείρισης γνώσης και διαδικτυακών εργαλείων διδασκαλίας
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα ολοκλήρωσης πλήρους κύκλου μαθημάτων (προσδιορισμός αναγκών, σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση)
 • Εξοικείωση με παραδοσιακές και μοντέρνες μεθόδους και τεχνικές εκπαίδευσης στην εργασία
 • Άριστη γνώση του MS Office
 • Άριστες δεξιότητες οργάνωσης και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διδασκαλία, την Εκπαίδευση, το ΑΔ ή σε σχετικό τομέα
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα) στο [email protected] ή/και να απευθυνθείτε στο 22 042091

 


NGO CODECA is seeking to employ a person as the Head of Staff Training and Development Unit. The person will be responsible for the design, deploy and evaluation of training and staff development programmes, which will support the achievement of organizational goals and continued growth of the Organisation.

 

1. Description of Duties

 • Planning of initial and continuing educational procedures
 • Systematic identification of training needs
 • Planning of generic and specialised staff Training (f2f and e-learning)
 • Managing E-Learning projects through their entire life cycle
 • Designing of Individual Staff Development Plan
 • Monitoring, Development and Personnel evaluation
 • Making recommendations for training strategies
 • Consulting for staff development

2. Necessary Qualifications

 • Proven work experience as a Staff Training Coordinator
 • Knowledge of the theory and implementation of educational planning
 • Experience as a trainer, training coordinator or in other similar position
 • Hands-on experience coordinating multiple training events in a business environment
 • Experience in e-learning platforms
 • Adequate knowledge of knowledge management systems and online teaching tools
 • Demonstrated ability to complete a full course (needs identification, planning, development, coordination, monitoring and evaluation)
 • Familiarity with traditional and modern on-the-job training methods and techniques
 • Excellent knowledge of MS Office
 • Excellent organizational skills and ability to manage multiple tasks
 • Excellent communication skills
 • University degree in Education, structural Design or in a related field
 • Excellent knowledge of the Greek and English languages.

 

For more information, you can contact directly (and submit a CV) at [email protected] and/or tel: 22 042091

Κύπρος, Λευκωσία