ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ME NOHTIKH ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τομέας/Κατηγορίες Εργασίας: Κυβερνητικές, Ψυχολογία
Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης Απασχόληση
Δημοσιεύθηκε πριν από: 4 ημέρες
Λήγει σε 1 εβδομάδα
Reference Number: FJ170772

Περιγραφή Θέσης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ME NOHTIKH ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Λειτουργού Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης, για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις επαρχίες Λάρνακας/ Αμμοχώστου ή για άλλες ανάγκες της υπηρεσίας που μπορεί να προκύψουν.

 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία.

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

 

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

(α) Έγκαιρος εντοπισμός/παραπομπή παιδιών που παρουσιάζουν ή πιθανόν να παρουσιάσουν νοητική αναπηρία.

(β) Οργάνωση των θεμάτων που απαιτούνται για αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και των θεραπευτικών και άλλων παρεμβάσεων προς το παιδί.

(γ) Διερεύνηση των αναγκών της οικογένειας και οργάνωση και παρακολούθηση των παρεμβάσεων προς αυτή.

(δ) Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και καθοδήγησης προς την οικογένεια.

(ε) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν σχετικών με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής.

 

3. TA ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΡΙΑ

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία.

Άριστα           8

Λίαν καλώς       7

Καλώς         6

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Διετή πείρα στην παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παιδικής παρέμβασης, ή/και συναφών υπηρεσιών με τα καθήκοντα της θέσης σε άτομα με νοητική αναπηρία.

0.5 μόρια για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα δύο έτη.

Γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ECDL: word processing, spreadsheets, information-communication, using computer and managing files) χρήση SPSS.

0.25 μόρια για κάθε κατάρτιση έως 1 μόριο.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στα ακόλουθα θέματα: Ψυχολογία της Υγείας, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία, Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή/Εξελικτική Ψυχολογία.

4

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) σε θέμα που καθορίζεται πιο πάνω.

2

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθεί στην κατάταξη ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

4. Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας Α5. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€14.576 ετήσιος βασικός μισθός) για τους πρώτους 24 μήνες.

5. Η απασχόληση του Λειτουργού θα είναι για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία εργοδότησής του ή ενωρίτερα αν παύσουν να υφίστανται οι ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή του τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις από τα Γραφεία της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 10, 2012 Στρόβολος, ή μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής www.cpmental.com.cy

7. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα αντίγραφα πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων όπως και βεβαιώσεων για την απαιτούμενη πείρα, θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Επιτροπής έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση: [email protected]ή να αποσταλούν στην Πρόεδρο της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 9/12/2022, ώρα 12.30 μ.μ.

8. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22871333/327.

Κύπρος, Λευκωσία